Sökning: "budget participation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden budget participation.

 1. 1. I projektifieringens framfart : Upplevelser av överlämning och implementering avprojektresultat i kommunal sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Wallgren Elisabet; [2022]
  Nyckelord :Projectification; municipal public administration; project manager; implementation; hand over; experience; Projektifiering; kommunal sektor; projektledare; implementering; överlämning; upplevelser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the research on projectification of public administration. It aims to fill the gap of the previous research on implementation and hand over of project results to operating functions in municipal context by shedding light on project managers’ experiences in the Swedish municipal public administration. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nina Evelina Törn; [2021]
  Nyckelord :barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Sammanfattning : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. LÄS MER

 3. 3. “Många är dåliga på att göra barn och unga delaktiga” : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med att möjliggöra barn och ungas delaktighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sukhjeet Kaur; Laura Virtanen Janbakhsh; [2021]
  Nyckelord :Children and young people s participation; child protection investigation; Convention on the Right of the Child; social worker; Shiers pathway to participation; new institutional theory of organizations; Barn och ungas delaktighet; barnavårdsutredningar; barnkonventionen; socialsekreterare; Shiers delaktighetsmodell; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social workers work in order to enable children and young people's participation during a child protection investigation and how they experience the Convention on the Rights of the Child have changed the conditions of their work. To address the aim of the study, we have interviewed five social workers who work with children and young people at the social services office in four different municipalities in Stockholm county. LÄS MER

 4. 4. Playing with Public Space : Engaging Residents in a Playful Co-creation Process to Change their Neighbourhood

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nicole Arthur Cabrera; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I would like to open this thesis by asking the reader to reflect on the following questions regarding the urban space they live in or transit through often: How are these spaces designed? Do residents or inhabitants influence the design of these spaces? In many cities around the world we are witnessing an increased interest from the top management in including inhabitants in their planning and design schemes, yet there seems to be a problem. The way to do this remains top-down in the great majority of cases, meaning that the role of the user of space is clearly differentiated from the expert (urban planner, designer, architect), who tends to consult residents rather than include them as equals in the processes of modifying space. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och hinder med återbruk inom byggbranschen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isabella Kardell; Klara Björkman; [2021]
  Nyckelord :Reuse; circular economy; circular construction; sustainability; Återbruk; cirkulär ekonomi; cirkulärt byggande; hållbarhet;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har det varit så aktuellt som det är idag, år 2021, att arbeta hållbart och spara på jordens resurser. Mängden material som finns i omlopp idag är stor. Ett långsiktigt arbetssätt för hållbarhet och cirkulärt byggande saknas. Byggbranschen står idag för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. LÄS MER