Sökning: "child welfare officers"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden child welfare officers.

 1. 1. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zehra Okyapar; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER

 2. 2. ”Det är lätt att missa just för att det är så pass nytt” : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barn som växer upp i spelmissbruk jämfört med substansmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofie Sundblad; Molly Persson; [2019]
  Nyckelord :children; gambling addiction; substance addiction; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research shows that gambling addiction receives less attention in Social services compared with substance abuse. The aim of the study was to compare the child-welfare officer’s view on problem for the child and also on support and assistance for children who grow up in families where parents are compulsive gamblers than in families where parents have a substance abuse (in this paper it will include both alcohol and drugs). LÄS MER

 3. 3. Barns aktörskap i socialtjänstens barnavårdsutredning : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barns delaktighet och inflytande under utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Tobiasson; Marina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Children s agency; children s participation and influence; social services; social worker; child protection investigation; Barn som aktörer; barns delaktighet och inflytande; socialtjänsten; socialsekreterare; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how social workers participate in the operationalization of children's agency in child welfare research. In order to fulfill the purpose and answer our questions, we have used qualitative semistructured interviews. LÄS MER

 4. 4. Ekonomins inverkan på arbetet med ensamkommande barns behov : Socialsekreterares syn på hur behoven ser ut samt hur de tillgodoses utifrånekonomiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Erik Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; Ersättningssystem; Socialtjänsten; Socialsekreterare; Utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : 2016 presenterades ett nytt ersättningssystem för kommuners arbete med att tillgodose ensamkommande barns behov. Systemets avsikt var att åstadkomma en kostnadseffektivisering och sänka statliga utgifter i arbetet med målgruppen. Socialsekreterare arbetar med att utreda barnens behov och bevilja bistånd för att de ska bli tillgodosedda. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens dubbla uppdrag : Socialsekreterares perspektiv på socialt arbete med unga lagöverträdare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Aleksandar Medak; [2016]
  Nyckelord :juvenile delinquency; young offenders; child welfare officers; social work; public authority; empowerment; social control; labeling theory; power relations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study is to describe and analyze the child welfare officers’ understanding of their work with the young offenders and how they explain and handle their double assignment (help vs. control). Three main questions in this study are following: 1. LÄS MER