Sökning: "children´s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade orden children´s literature.

 1. 1. ”Att läsa böcker för barn är ju också en upplevelse för vuxna” Vuxnas förståelse och användning av bilderböcker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linda Öberg; [2023-06-13]
  Nyckelord :Crossover picturebooks; Children’s literature; Adults; Reader-response theory; dual address;

  Sammanfattning : In this thesis I have in groups of three, interviewed five women and one man between the ages of 26 and 50+ about their reading experience and understanding of three crossover picturebooks. I have also conducted a survey where 125 adults have answered questions about their use and perception of picturebooks as a literary genre. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet vid vård och behandling utifrån barns perspektiv : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Jarnestål; Stephanie Liberg; Julia Skönås; [2023]
  Nyckelord :Participation; Children s perspectives; Child-centered care; Hospitalized children; Delaktighet; Barns perspektiv; Barncentrerad vård; Barn på sjukhus;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet i sin vård och behandling framhålls av barnkonventionen, riktlinjer för hälso- sjukvåden och svensk lagstiftning. Delaktighet i vården har stor betydelse för barnens välbefinnande och hälsa då delaktighet bidrar till en känsla av kontroll som minskar oro och stress vilket också stärker barnets självkänsla i att kunna hantera andra stressfyllda händelser senare i livet. LÄS MER

 3. 3. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Held; [2023]
  Nyckelord :lekplats; förvaltning; lekvärde; hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har barns tillgång till platser i staden som de kan upptäcka och göra till sina minskat drastiskt. Platser planerade av vuxna för barn, så som till exempel lekplatser, har därför blivit viktigare för barns utomhuslek. LÄS MER

 4. 4. "Larvar har ju inga kläder på riktigt" : Antropomorfism för lärande av biologi i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Jansson; Emma Westman; [2023]
  Nyckelord :Anthropomorphism; bilogy; early childhood education; teaching; anthropomorphic childrens literature; Antropomorfism; biologi; förskola; undervisning; antropomorfisk barnlitteratur;

  Sammanfattning : Abstract The pupose of the study was to increase knowledge about how anthropomorphism can support preschool children´s learning about the developmentstages of the butterfly in a teaching situation with anthropomorphic children´s literature, investigative booktalk and concrete material. To answer the purpose, questions were needed that povided answers to what kind of learning that occurred in relation to the prior knowledge and how the children´s learning was characterized in their retelling. LÄS MER

 5. 5. Engelskspråkig barnlitteratur och genusnormer i undervisningen för årskurs F-3, en forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Granberg; Michelle Kuru; [2023]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; strategies; methods; pedagogy; gender awareness; gender stereotypes; norms; education; Sweden; ESL; EFL and English;

  Sammanfattning : This research overview describes the potential of children’s literature in English and how it can be used in teaching for grades 1 to 3, including preschool, to make students aware of gender norms and gender stereotypes. This topic is important due to the Swedish school's value-based mission. LÄS MER