Sökning: "definition av centrala begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden definition av centrala begrepp.

 1. 1. Värdegrundsbaserad undervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cajsa Göransson Blixt; Yohanna Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :förhållningssätt; gymnasieskola; svenskämnet; värdegrund; värdegrundsbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Ett problem som fanns som bakgrund till denna studie var att det i tidigare studier fanns tolkningsskillnader hos olika lärare gällande värdegrunden, vilket kunde resultera i att den värdegrundsbaserade undervisningen varierade. I koppling till detta blev syftet med det här examensarbetet att beskriva och analysera fyra svensklärares förhållningssätt till värdegrunden så som den är beskriven under rubriken Definition av centrala begrepp, samt att redogöra för de metoder som svensklärarna säger att de använder sig av för en värdegrundsbaserad undervisning. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av elevinflytande och delaktighet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isak Sjöstedt; Martin Wikström; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; fritidshem; Fria aktiviteter; Planerade aktiviteter; Skola;

  Sammanfattning : Vi ser en brist i upplevelser av elevinflytande och delaktighet i fritidsverksamheten ur elevers synvinkel. Vi upplever även att det finns en möjlig brist i samarbete mellan fritidspersonal och elever. Relevant forskning påpekar även att det saknas forskning kring elevers upplevelse av deras inflytande och delaktighet i fritids. LÄS MER

 3. 3. Anknytningshierarkier i förskolan - En innehållsanalys om hur pedagoger uppfattar sitt omsorgsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Lindfors; Minette Olsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytning; anknytningshierarkier; Trygg bas;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är anknytning, uppsatsen sätter fokus på anknytningsteorins roll i förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar omsorgsuppdraget samt hur de arbetar med det. LÄS MER

 4. 4. Vem är personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning? - En studie i räckvidden för definitionen av (gemensamt) personuppgiftsansvarig.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kimmy Ränzlöw; [2019]
  Nyckelord :dataskyddsförordningen; förordning 2016 679; GDPR; General Data Protection Regulation; dataskyddsdirektivet; direktiv 95 46 EG; personuppgiftsansvarig; bestämmer; ändamål; medel; registeransvarig; gemensamt; personuppgifter; behandling; register; personuppgiftsbiträde; tjänstelevererande; mellanhand; mottagare; tredje part; controller; processor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning För ganska exakt ett år sedan, den 25 maj 2018, började dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), allmänt känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, tillämpas i hela EU. Förordningen kom inte som någon överraskning utan har varit i kraft sedan den 25 maj 2016 och är baserad på det äldre dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, som varit gällande från 1995 och implementerad i svensk lagstiftning sedan 1998 genom personuppgiftslagen (1998:204). LÄS MER

 5. 5. Pedagogers upplevelser och synsätt gällande språkutvecklande arbete för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Lindberg; Josefine Hult; [2019]
  Nyckelord :Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Språkinriktad undervisning; Språklig sårbarhet; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skollagen (SFS, 2010:800) är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Genom vår studie bidrar vi med att belysa vikten av att elever ges förutsättningar att utveckla en språklig och kommunikativ kompetens. LÄS MER