Sökning: "elevers inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden elevers inflytande.

 1. 1. Elevperspektiv på matematikundervisning En intervjuundersökning om några elevers erfarenheter av specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Johansson; Annelie Svensson; [2020-02-25]
  Nyckelord :Fenomenologisk; hermeneutisk; elevperspektiv; kvalitativ; livsvärldsintervjuer; matematikundervisning; specialpedagogik; trygghet; relationer; lärmiljöer; medinflytande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka några elevers upplevda erfarenheter av att få specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolans årskurs 3 till 8. Dessa elevers erfarenheter av att gå i skolan utforskades inledningsvis och därefter undersöktes särskilt dessa elevers erfarenheter av att delta i matematikundervisning inom klassens ram samt att erhålla specialpedagogiskt stöd i matematik. LÄS MER

 2. 2. Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Ek; Helena Giebat; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; flexibel traditionell; inflytande; koncentration; grundskola; sociokulturellt; interaktionistiskt perspektiv; flerfallsstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse om hur utformning och möblering av den fysiska miljön kan främja skolarbete, med fokus på koncentration i klassrumsmiljön.Det undersöktes med stöd av forskningsfrågor om användning av den fysiska miljön samt hur den fysiska miljön påverkade elevers och lärares språkliga uttryck och elevers inflytande. LÄS MER

 3. 3. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Hur kan religionsundervisning påverka elevernas uppfattningar om livsåskådningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Noor Dawood Salman; Jasmin Feyli; [2020]
  Nyckelord :Elever; Grundskola; Lärare; Religion; Uppfattning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är inspirerad av vårt intresse inom religionsundervisning och hur den speglas i samhället. Utifrån våra egna erfarenheter ifrån verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att religion har en stor påverkan på elevernas tankar kring olika livsåskådningar. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Gunnarsson; Ellinore Persson; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokrati; Fritidshem; Fritidslärare; Delaktighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker temat elevinflytande på fritidshem. Examensarbetets syfte handlar om att se skillnader och likheter mellan fritidslärares och elevers upplevelser av och perspektiv på elevinflytande. LÄS MER