Sökning: "empirisk induktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden empirisk induktiv.

 1. 1. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av hälsosamtal med 70-åringar i primärvården : En empirisk studie

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Siri Cordes Pettersson; Ylva Wagner Heide; [2024]
  Nyckelord :Elderly persons; focus group; health promotion; motivational interviewing; qualitative content analysis.; Fokusgrupp; hälsofrämjande; kvalitativ innehållsanalys; motiverande samtal; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården står inför utmaningar då andelen äldre personer i befolkningen ökar och det är därför av största vikt att främja hälsosamt åldrande. Distriktssköterskan spelar en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet då många sjukdomar kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Kommunala fastighetskoncerners förberedelser: En fallstudie av implementeringen av det nya EU-direktivet CSRD. : En kvalitativ fallstudie på ett kommunalt koncernbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Olle Detter; Oscar Runesson; [2024]
  Nyckelord :CSRD; Legitimitetsteorin; Signaleringsteorin; Intressentteorin; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Preparations of Municipal Property Companies: A Case Study of the Implementationof the New EU Directive CSRD.Level: C-thesis for bachelor's degree in Business AdministrationAuthors: Olle Detter och Oscar RunessonSupervisor: Jean Claude MutigandaDate: 2024 - JanuaryPurpose: The purpose of this study is to contribute to creating an understanding of howcompanies prepare for the new EU directive CSRD. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och utvärdering av en funktionssäker pulsgivare : Konkretisering och vidareutveckling av en patenterad lösning vilken ämnas detektera låsta lager

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kim Bojnell; [2023]
  Nyckelord :Pulsgivare; Mekanisk konstruktion; Driftsäkerhet; Funktionssäkerhet; Tillståndsövervakning; Feleffektanalys; Underhåll; Produktutveckling;

  Sammanfattning : An emerging industrial automation has led to higher demands required for construction of encoders to ensure functionality of automated processes. The main purpose of the encoder is to provide data which indicates the condition of a drive system. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårds-sjuksköterskors erfarenhet av hur skärmtid påverkar barns utveckling : En empirisk kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Ejebring; Ida Leremar; [2023]
  Nyckelord :Children; Child health; Child health nurses´; development; screentime; Barn; Barnhälsovård; Barnhälsovårdsjuksköterska; skärmtid; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små barn spenderar allt mer tid framför digitala skärmar. Enligt WHO:s riktlinjer rekommenderas ingen skärmtid för barn under två år. Folkhälsomyndigheten saknar riktlinjer angående skärmtid, de anser att samtida forskning inte uppnått tillräckligt tydliga slutsatser. LÄS MER