Sökning: "engagemang psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden engagemang psykologi.

 1. 1. Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hugo Henfeld; Tobias Johansson; [2021]
  Nyckelord :affective commitment; Affective Commitment Scale; Edmondson Team Psychological Safety Survey; organizational commitment; psychological safety; Sweden; white-collar workers affektivt engagemang; organisatoriskt engagemang; psykologisk trygghet; kontorsanställda; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika demografiska faktorer. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av krav, resurser och engagemang bland polisens utredare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Therese Bramhagen; [2020]
  Nyckelord :autonomi; emotionella krav; engagemang; kvantitativa krav; socialt stöd;

  Sammanfattning : Krav i arbetet kan beskrivas som faktorer som belastar individen och har visat sig ha ett positivt samband med utbrändhet och ett negativt samband med resurser och engagemang. Resurser i arbetet kan beskrivas som faktorer som underlättar för individen när denne ska hantera kraven i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Det är viktigt, men utmanande : En intervjustudie om chefers upplevelse av arbetsmiljöutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jessica Johansson; Helen Nyberg; [2020]
  Nyckelord :qualitative method; managers; work environment; development; challenge; enabling; Kvalitativ metod; chefer; arbetsmiljö; utveckling; utmaningar; möjliggörande;

  Sammanfattning : I en studie från 2018 visade Arbetsmiljöverket att 28 % av Sveriges aktiva arbetstagare har upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär. Att arbeta med arbetsmiljön och dess utveckling är chefernas ansvar i en organisation. LÄS MER

 4. 4. Mitt barn har öppnat upp en helt ny värld för mig och det är jag tacksam för - en kvalitativ studie om föräldraengagemang inom barnidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Runemark; Louise Leifland; [2020]
  Nyckelord :Idrott; motivation; föräldraengagemang; barnidrott; Riksidrottsförbundet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Är föräldrar det stora problemet inom barnidrott? Syftet med studien var att undersöka föräldraengagemang inom barnidrott med fokus på föräldrars upplevelse, vad de ansåg som bra engagemang för att främja barnidrott, och vilken roll idrottsföreningar spelar i detta sammanhang. En kvalitativ ansats användes för att ge en djupare förståelse av fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers självupplevda ledarstil och deras syn på psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Paulina Johansson; Malin Levén Moberg; [2020]
  Nyckelord :Psychological contract; leadership; middle manager; Psykologiska kontrakt; ledarskap; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka upplevelsen av psykologiska kontrakt hos mellanchefer, samt om det fanns en koppling i hur de upplevde sitt eget ledarskap i förhållande till synen på psykologiska kontrakt. En kvalitativ studie genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer med mellanchefer från två olika branscher för att skapa en bild av deras syn på psykologiska kontrakt och upplevelsen av sitt ledarskap. LÄS MER