Sökning: "exempel på abstract"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden exempel på abstract.

 1. 1. Att höra utan ansträngning : ljudutjämningssystem i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tove Hessmark Pehrsson; Cornelia Levin Tolvhed; [2021]
  Nyckelord :förändringsarbete; implementering; inkludering; ljudmiljö; ljudutjämningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Levin Tolvhed, Cornelia och Hessmark Pehrsson, Tove (2021). Att höra utan ansträngning – ljudutjämningssystem i praktiken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Matsvinn – ett problem eller ett medel för andra samhällsfunktioner? : matsvinnets organisering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anni Holmström; [2021]
  Nyckelord :matsvinn; organisering; matnav; food hubs; matsvinnsnav; food waste hubs; samhällsfunktion;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett problem på flera nivåer i produktionskedjan och har därför blivit ett komplext problem som är svårt att lösa. Uppsatsens syfte är att studera hur organiseringen för att motverka matsvinn ser ut samt hur den påverkar livsmedelsystemet och kan fungera bidragande till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. IAMCS ur operatörens synvinkel : Hur maskinbefälen vill utforma framtidens IAMCS

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kent Hegestad; [2021]
  Nyckelord :IAMCS;

  Sammanfattning : I takt med att fartyg blir allt större och besättningarna blir allt mindre krävs nya teknologiska lösningar för att sköta driften. Olika typer av datoriserad styr och kontrollsystem där en operatör kan övervaka och styra stora anläggningar är redan verklighet sedan länge. LÄS MER

 4. 4. Elevassistenten : En yrkesgrupp med oklar roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Pawel Zawada; [2021]
  Nyckelord :Hjälpmedel till undervisning; lokaler; ramfaktorteori; samarbete utbildning;

  Sammanfattning : Abstract Denna studie har som syfte att undersöka om elevassistentens roll skiljer sig åt mellan olika skolor och om det i så fall kan förklaras med hjälp av ramfaktorteorin. Kvalitativ metod har använts i denna studie och tre elevassistenter/elevcoacher, har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer som utgått från en intervjuguide och transkriberats efter intervjun. LÄS MER

 5. 5. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet; Särskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER