Sökning: "extensiv skötsel"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden extensiv skötsel.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Sammanfattning : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. LÄS MER

 2. 2. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 3. 3. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Jansson; [2017]
  Nyckelord :låg skötsel; grovkornig växtbädd; trafikmiljö; rondell; refug; sand; extensiv skötsel; torr; näringsfattig; makadam;

  Sammanfattning : Planteringar som befinner sig nära vägar utsätts i jämförelse med planteringar i mer naturlika områden för större påfrestningar. De utsätts regelbundet för föroreningar från trafiken och salter under vinterväghållningen. LÄS MER

 4. 4. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sandra Byström; [2016]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; takträdgård; torktåliga växter; intensiv takträdgård; extensiv takträdgård; extensiv skötsel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är en fördjupning i hur man designar en takträdgård som är till för människor och samtidigt gynnar biologisk mångfald i stadsmiljö. Ett specifikt växtförslag har presenterats och resulterat i ett platsspecifikt designförslag som utarbetats utifrån förhållanden på platsen. LÄS MER

 5. 5. Växtvalets betydelse för gestaltningen av rondeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Norén; [2015]
  Nyckelord :rondell; ståndort; gestaltning; skötsel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om växtval i rondeller och hur det påverkar den långsiktiga gestaltningen. Det är många faktorer som måste tas i beaktning för växter i stadsmiljö. Temperaturerna är generellt högre och användingen av salt är också en avgörenade faktor för växternas vitalitet. LÄS MER