Sökning: "fallstudie skolan elever"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden fallstudie skolan elever.

 1. 1. Skolvägens betydelse för barn och ungdomars skolgång och skolresultat : en fallstudie om förutsättningarna i Broby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Persson; [2023]
  Nyckelord :Aktiv skolpendling; barns rörlighet; barn och trafiksäkerhet; skolprestationer;

  Sammanfattning : Forskning visar att en aktiv skolväg bidrar till bättre skolresultat och hälsosammare liv för elever. Forskning visar också att barn och ungdomar som aktivt tar sig till skolan (till fots eller med hjälp av cykel) minskar medan allt fler blir transporterade till skolan med bil. LÄS MER

 2. 2. "Det som är bra för en är bra för alla" : En fallstudie av fritidshemmets arbete med elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tove Larsson; Hanna Melcherson; [2023]
  Nyckelord :Relationships; inclusivity; adaptions; leisure-time centers; conditions; Relationer; inkludering; anpassningar; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Begreppet inkludering är inte något som lyfts ordagrant i läroplanen. Trots detta kan man förstå läroplanens formuleringar som att personalen i skolan ska utgå från ett förhållningssätt som syftar till att inkludera alla elever. LÄS MER

 3. 3. Skriftlig språkutveckling i svenska hos ungdomar som är födda och bosatta i utlandet med engelska och svenska som L1. En frekvensanalysstudie

  Master-uppsats,

  Författare :Regina Harkin; [2022-12-05]
  Nyckelord :skriftlig språkutveckling; frekvensanalys; heritage language; kompletterande svenskundervisning i utlandet; svenska som andraspråk; transfer;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att med s. k. frekvensanalys undersöka på vilket sätt två elevers skriftliga språk i svenska utvecklades under en period på två år och fem månader. LÄS MER

 4. 4. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 5. 5. Makerspace med mål och mening : En fallstudie av makerspaceverksamhet i ett skolbibliotek

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :William Friström; Clara Herner; [2022]
  Nyckelord :makerspace; school libraries; school librarians; teachers; students; upper secondary school; high school; discourse analysis; case studies; makerspace; skolbibliotek; skolbibliotekarier; lärare; elever; gymnasieskola; diskursanalys; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ett makerspace i en svensk gymnasieskola och hur användningen av makerspace i skolan kan förstås utifrån Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteoretiska ramverk. Det finns en spänning mellan makerspace ursprungliga idé som handlar om öppenhet, delad kunskap, utforskande och nyfikenhet och mer entreprenöriella syften som tagit allt större plats i förekomsten av makerspaces idag. LÄS MER