Sökning: "financial leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden financial leasing.

 1. 1. Residual value risk in car leasing - A case study on residual value measurements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Karlsson; William Regnstrand; [2021-06-24]
  Nyckelord :Residual value risk; Car leasing; Fair value measurement; Automotive industry; Operational perspective;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Blockchain : An Application on the Commercial Real Estate Leasing Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yacob Daniel; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Commercial Real Estate; Leasing; Digital Transformation; Transparency; Flexibility; Digital Identities; Smart Contracts; Tokenization; Blockchain; Kommersiella Fastigheter; Leasing; Digital Transformation; Transparens; Flexibilitet; Digitala Identiteter; Smarta Kontrakt; Tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the global sectors that have a strong relation to economic growth, where the commercial real estate (CRE) market has a significant impact in financial stability. Commercial real estate has several unique features that characterize the asset. LÄS MER

 3. 3. Är industriföretag lika benägna att leasa tillgångar som innan införandet av IFRS 16? : En longitudinell studie om svenska börsnoterade industriföretags användande av leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hedin; Alice Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; redovisningsstandard; ekonomisk konsekvens;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: IFRS 16 är en ny redovisningsstandard för leasingavtal som infördes i januari 2019. Den nya standarden innebär att företagens leasingskulder aktiveras i balansräkningen, vilket lett till att skulderna ökat och företagen fått en försämrad finansiell ställning- trots att deras finansiella betalningsförmåga är densamma som innan införandet av IFRS 16. LÄS MER

 4. 4. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 5. 5. Små- och medelstora företags förutsättningar att ställa om till förnybara drivmedel och alternativa fordon : En kvalitativ intervjustudie i Gävleborgs län 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Ellen Jerlardtz; Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :Alternativa fordon och drivmedel; Gävleborgs län; SME-företag; Transporter;

  Sammanfattning : Transporter har en avgörande roll för den globala ekonomin och samhällets viktiga funktioner. Dessvärre har transportsektorn en stark koppling till de globala klimatförändringarna. LÄS MER