Sökning: "frågeställning barn"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden frågeställning barn.

 1. 1. SMÄRTHANTERING HOS BARN I DET POSTOPERATIVA SKEDET - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nancy Bahno; Isabell Lööf; [2023-03-15]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärthantering; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obehandlad smärta hos barn kan leda till negativa konsekvenser. Smärta är en emotionell och sensorisk upplevelse som kan bidra till obehag, ångest, ilska och rädsla. För att kunna bestämma korrekt behandling krävs en bedömning av smärtan samt utvärdering av åtgärden med hjälp av smärtskattningsinstrument. LÄS MER

 2. 2. Livets viktigaste val – Akademiker eller gängkriminell?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alexander Whitaker; Jeanette Hägg; [2023]
  Nyckelord :Berättar; Statens institutionsstyrelse; Studie- och yrkesvägledare; Vägledning; och Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Varje år placeras cirka 1000 barn och ungdomar på något av (SiS) Statensinstitutionsstyrelse särskilda ungdomshem. Merparten av ungdomarna har en problematisk skolbakgrund och deras framtid är oklar. Forskning visar att framgång i skolan har en skyddande effekt, speciellt för socialt utsatta ungdomar. LÄS MER

 3. 3. En Barnvänlig Plats : En kvalitativ studie av Rädda Barnens förverkligandeav en trygg plats för barn på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Karlsson; Tobias Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Save the Children; Direct support activities; Integration; Social action; Cooperation.; Rädda Barnen; Direktstödsverksamhet; Integration; Social handling; Samarbete.;

  Sammanfattning : Som en reaktion på kriget i Ukraina sökte Rädda Barnens lokalförening i Halmstad kunskap om hur de kunde fylla behoven som flyktingarna hade, vilket resulterade i att projektet Barnvänlig Plats startades och var den första direktstödsverksamheten i Halland som lades utanför flyktingförläggningarna. De arbetar efter barnkonventionen och strävade efter att skapa en plats dit utsatta barn kunde söka sig till för att få trygghet och möjlighet till utveckling. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 5. 5. Pojkar i rosa och flickor i grönt? : En kvalitativ studie av tidningen Kamratpostens framsidor under åren 1981 och 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Hanna Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Kamratposten; barn; barntidningar; framsidor; illustrationer; genus;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur flickor och pojkar i tidningen Kamratposten, och hur de porträtteras i illustrationer och fotografier på omslaget av tidningen, samt i de texter som tillhör omslaget. Kamratposten är en mycket gammal tidning, grundad 1892 och dess målgrupp är flickor och pojkar i åldern 8–14 år. LÄS MER