Sökning: "fri lek observationer utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fri lek observationer utomhus.

 1. 1. Bland lövkojor, sandkakor och skuggslem : En studie om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck i den fria utomhusleken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Weiland; Nina Hedin; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fri lek; förskola; inflytande; kamratkultur; makt; tolkande reproduktion; utomhuslek;

  Sammanfattning : Barns rätt till delaktighet och inflytande lyfts fram i både barnkonventionen, FNs konvention om barnets rättigheter (2009) och i Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018) och är samtidigt ett ämne som intresserar oss mycket. Under våra verksamma år inom förskolans värld har vi blivit bekanta med begreppens komplexitet och ställt oss frågan om hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck men även hur detta kan förstås. LÄS MER

 2. 2. Barns interagerande i sandlådan : Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dominika Klich Olszowka; Nika Sabri; [2020]
  Nyckelord :lek; fri lek; sandlåda; sociokulturellt perspektiv; samspel; artefakter; mediering; proximala utvecklingszonen; förskola; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Det handlar inte bara om frisk luft : En diskursanalys av förskolepedagogers subjektspositioner vid utomhuslek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sanna Hagström; Lisa Thomsson; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; fri lek; lek; pedagoger; erfarenheter och attityder; subjektspositioner; undervisning; utomhusverksamhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar de diskurser som finns i förskolans utomhusverksamhet samt de subjektspositioner förskolepedagoger intar vid utevistelse. I vårt resultat framkom diskurser som påverkar vilken subjektsposition har valt. De diskurser som har urskilts och behandlas är den motoriska utmaningen, fri lek och undervisning utomhus. LÄS MER

 4. 4. Tyglad frihet : En studie om pedagogers styrningsstrategier i barnens fria lek inomhus och utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Bossel; Angelica Dahlén; [2019]
  Nyckelord :Förskola; makt; styrningsstrategier; fri lek; pedagogens förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vilka eventuella styrningsstrategier som kan förekomma i pedagogers förhållningssätt i barns fria lek i inomhus- och utomhusmiljön samt synliggöra eventuella skillnader av styrning i dessa miljöer. Forskningsfrågorna som låg till grund för studien var: ● Vilka styrningsstrategier i den fria leken synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön? ● Vilka skillnader synliggörs via pedagogernas förhållningssätt i inomhusmiljön och utomhusmiljön? De strategiska urval som gjorts för att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna är val gällande vilka som skulle ingå i studien och hur materialet skulle kunna skapas. LÄS MER

 5. 5. Hur talar barn om den fria leken? : en kvalitativ studie om den fria leken ur ett barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; lek; barns perspektiv; barns perspektiv; sociokulturellt perspektiv; miljö; förskola;

  Sammanfattning : En studie om hur barn talar om den fria leken och hur de väljer att definiera den till skillnad från annan lek. Detta har undersökts genom observationer av barnens fria lek både inomhus och utomhus samt fokusgrupper tillsammans med barnen. LÄS MER