Sökning: "grupprocesser i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden grupprocesser i förskolan.

 1. 1. Kamratkulturer - att tillhöra gemenskapen ur barns perspektiv (Peer cultures - to belong, children´s perspective)

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; kamratkulturer; socialt vardagsliv; tillhörighet;

  Sammanfattning : Problemområde: Barn i förskolan delar en specifik kamratkultur som innehåller kunskaper och information om gruppens sociala vardagsliv. För att kunna bekräfta, förstå och respektera barns relationer behöver pedagoger analysera och agera utifrån barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. En omtyckt kamrat och samtidigt en självständig fri individ? : En kvalitativ undersökning om identitet och relationsskapande ur ett barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Barke; [2013]
  Nyckelord :Identitetsformering; barns relationsarbete; förskola; socialisation; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för barn i förskolan och hur dessa kommunicerar och samspelar med varandra i samtalet kring sociala fenomen och syftar till att studera barns perspektiv på vardagliga sociala processer utifrån teorier om identitet, relationer och social interaktion. Begreppen identitetsformering, relationsarbete och barns perspektiv används som en röd tråd genom arbetet och är grundläggande för uppsatsens olika avsnitt. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarn i grupp : Grupprocesser i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Kerstin Nordstrand Sköthagen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns fria lek : En socialpsykologisk studie

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Adelina Lami; Fitore Gerxhaliu; [2010]
  Nyckelord :Roles; identity; gender; structure unstructured; free play; preschool; Roller; identitet; genus; strukturerat ostrukturerat; fri lek; förskolan; 2-5 åringar; samspel; grupprocesser; utanförskap;

  Sammanfattning : AbstractGroup processes within the free play- in a socialpsychology perspective In our socialpsychology study we have demonstrated how children’s free play is by observing 2-5 years old children in preschool. We have also interviewed two preschool teachers. LÄS MER