Sökning: "gruppstorlek"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet gruppstorlek.

 1. 1. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i förskolan : ”…och då är det ju liksom upp till mig att fånga dom här situationerna och synliggöra det här för barnen. Jag har en jätteviktig roll i undervisningen”.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Andersson Dimberg; Emilia Wahlqvist Jung; [2019]
  Nyckelord :Undervisning; Förskola; Förskollärare; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta verksamma förskollärare uppfattar och beskriver undervisning i förskolan. Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlat in vårt material. LÄS MER

 3. 3. Folkhögskolans bildningsmiljö : upplevda framgångsfaktorer för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Björk; [2019]
  Nyckelord :Bildning; folk high school; inclusive education; neuropsychiatry; special education; success factors; Bildning; folkhögskola; framgångsfaktorer; inkludering; neuropsykiatri; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Många unga människor lämnar idag det reguljära skolsystemet utan fullständiga betyg. Därav finns ett stort behov av vuxenutbildning. Folkhögskolor erbjuder en alternativ pedagogisk väg i förhållande till andra skolformer, då de inte är styrda av nationellt fastslagna läroplaner. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem för arbetsgrupper : en jämförande studie av incitamentsprogram i två säljorganisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nikola Djordjevic; Kristoffer Kindgren; Christian Olsson; [2019]
  Nyckelord :Teams; incentive programs; reward systems; variable salary; motivation; Arbetsgrupper; incitamentsprogram; belöningssystem; rörlig lön; motivation;

  Sammanfattning : Att arbeta i olika typer av arbetsgrupper är idag vanligt förekommande i organisationer, och många företag tillämpar någon form av incitamentsprogram med rörlig lön för att motivera arbetsgrupperna till högre prestationer. Den forskning som finns är framförallt genomförd i laboratoriemiljö och undersöker hur individer påverkas av olika faktorer såsom andel rörlig lön och storlek på arbetsgrupper. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju viktigt att skapa relationer" : Förskollärares resonemang kring flerspråkiga barns anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dafina Blakaj; Susanne Hansson; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkiga barn; relation; anknytning; förstaspråk; andraspråk; förskollärare; gruppstorlek; kommunikation; vårdnadshavare; socialkonstruktionism; diskurspsykologi; fokusgruppssamtal;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks anknytning relaterat till flerspråkighet då vi har upplevt att det är svårt för förskollärare att skapa en trygg anknytning till de flerspråkiga barnen då kommunikationen inte fungerar. Forskning belyser att det är viktigt för barn att ha en trygg relation till pedagogerna och att en bra kommunikation dem emellan kan dämpa faktorer som gör att dessa barn inte lyckas så bra socialt och kunskapsmässigt. LÄS MER