Sökning: "haagkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet haagkonventionen.

 1. 1. Ending the symbols shattering: Bringing perpetrators to justice for the destruction of immovable cultural property in armed conflict

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Andersson; [2016]
  Nyckelord :Public international law; Cultural property; Armed conflict; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kulturegendom tillmäts ’tillräckligt skydd’ av internationell rätt i väpnade konflikter, med betoning på den juridiska grunden för att åtala förstörelse av kulturarv som ett krigsbrott under internationell straffrätt. Jag undersöker hur de mest relevanta traktaterna i internationell rätt har uppstått sedan antagandet år 1954 av Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. LÄS MER

 2. 2. Internationella barnkidnappningar - Ska individen eller kollektivet skyddas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Nygren; [2014]
  Nyckelord :internationell privaträtt en. private international law ; child abductions; internationella barnkidnappningar; EKMR; mänskliga rättigheter; human rights; 1980 års Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen behandlar en normkonflikt som synliggjorts de senaste åren i avgöranden från Europadomstolen där en förälder bortfört sitt barn utom-lands. I avgörandena har föräldern, och i vissa fall barnet, ansetts ha fått sin rätt till respekt för familjelivet kränkt enligt artikel 8 EKMR. LÄS MER

 3. 3. Olovliga bortföranden och kvarhållanden, hemvist och barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjertman; [2012]
  Nyckelord :1980 års Haagkonvention; olovligt bortföra barn; Familjerätt; hemvist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vad som anses vara barnets bästa i en situation där barnet har bortförts till och vistats i ett nytt land under så lång tid att barnet har anpassat sig till förhållandena där. Undersökningen är begränsad till länder som är anslutna till 1980 års Haagkonvention. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa och barnets vilja i internationella förhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Karlsson; [2011]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett olovligt bortförande eller kvarhållande föreligger när ett barn under sexton år har blivit bortfört eller kvarhållet i en stat, som inte utgör barnets hemvist, i strid med vårdnadshavarens vilja. 1980 års Haagkonvention, som har införlivats i svensk rätt genom verkställighetslagen (VerkstL), har utarbetats i syfte att skydda de barn som har blivit olovligen bortförda eller kvarhållna mellan landsgränserna. LÄS MER

 5. 5. Discovery och PuL - möjligheten att genomföra en discovery av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gunnar Svedberg; [2010]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det amerikanska rättsinstitutet discovery innebär en skyldighet att överläm-na, av part efterfrågad, information som relaterar till processen. Ett disco-very-förfarande kan få verkan i Sverige då Federal Rules of Civil Procedure fokuserar på kontroll av informationen och inte på dess geografiska belä-genhet. LÄS MER