Sökning: "inkludering och matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden inkludering och matematikundervisning.

 1. 1. Inkluderande undervisning av högpresterande elever i matematik : En studie om hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genomdifferentierad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Svärd; [2022]
  Nyckelord :differentierad undervisning; heterogena klassrummet; högpresterande elever; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka hur lärare inkluderar högpresterande elever i matematik i årskurs 4–6 i det heterogena klassrummet genom differentiering. Urvalet av informanter består av fem mellanstadielärare och en speciallärare i matematik. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med anpassningar imatematikundervisning – ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Khaled Maana; [2022]
  Nyckelord :Anpassningar; matematiksvårigheter; specialpedagogik; inkludering; pedagogiskt ledarskap; motivation; matematik; inkluderande undervisning och extra anpassningar;

  Sammanfattning : Med denna studie ville jag undersöka lärares erfarenheter av anpassningar och desseffekter för elever med matematiksvårigheter. Undersökningen riktade sig tillmatematiklärare som är eller har varit verksamma i årskurs 7–9 och har erfarenhet avanpassningar för elever med matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Laborativa material i matematikundervisningen : -Sex mellanstadielärares röster om fördelar, hinder och vilka behov de har av stöd från specialläraren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Magnusson; Cecilia Lindahl; [2022]
  Nyckelord :handledning; laborativa material; matematikundervisning; mellanstadiet; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindahl, Cecilia & Magnusson, Åsa. (2022). Laborativa material i matematikundervisningen-Sex mellanstadielärares röster om fördelar, hinder och vilka behov de har av stöd från specialläraren. LÄS MER

 4. 4. Lärandestrategier i matematik för elever i de lägre årskurserna : En studie av lågstadielärares och elevers syn på lärandestrategier i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anesa Dzubur; [2022]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; kommunikation och kooperativt lärande; matematikundervisning; lärandestrategier;

  Sammanfattning : Lärarens val av olika lärandestrategier påverkar elevers lärande. Syftet med detta examensarbete var att undersöka lågstadielärares och elevers syn på och användning av lärandestrategier och hjälpmedel i matematikundervisningen samt hur dessa påverkar elevers lärande. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i matematikundervisning : En kvalitativ intervjustudie om lärares arbete för en inkluderande matematikundervisning i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Lina Frykberg; [2022]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; Inkludering; Kooperativt lärande; Matematik; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att belysa F-3 lärares inställning och arbete med en inkluderande undervisning i matematik. För att undersöka lärares arbete har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts. Deltagarna i studien bestod av fyra klasslärare med utbildning för att undervisa i årskurserna F-3. LÄS MER