Sökning: "kvantitativ studie våld"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden kvantitativ studie våld.

 1. 1. Vilka tecken uppvisar de yngstabarnen som utsatts för våld av enprimär omsorgsgivare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :August Mikaelsson Pfeil; [2022]
  Nyckelord :Våld mot barn; tecken; signaler; symtom; primär omsorgsgivare; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett allvarligt folkhälsoproblem och de yngsta barnen är en särskilt utsatt åldersgrupp. Inom forskningen om det förebyggande arbetet framhålls betydelsen av den tidiga identifikationen av våldet. LÄS MER

 2. 2. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 3. 3. Våld inom vårdyrket : En kvantitativ studie av vårdpersonalens arbetsskadeanmälningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Anton Hedqvist; Simone Kallin; [2022]
  Nyckelord :occupational injury reports; qualitative content analysis; proposed measures; arbetsskadeanmälningar; kvalitativ innehållsanalys; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study occupational injury reports of the violence against healthcare staff during the years 2002–2020 throughout Sweden and Gävleborg, and inspect the differences between the cases. Furthermore, this thesis aimed to study the improvements the care staff in Gävleborg submitted in their applications, and see if the improvements in Gävleborg could be used to prevent the violence-categories. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi veta om vi inte kan fråga? : En kvantitativ studie om socialtjänstens användning av FREDA- kortfrågor och Alternativ och kompletterande kommunikation inom LSS/socialpsykiatrin.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irelis Martinez Valdes; Sofia Röhr; [2022]
  Nyckelord :Augmentative alternative communication; communication; FREDA-kortfrågor; domestic violence; social worker; disabilities; AAC; social services; Swedish Disability Act; scanning för abuse; Alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikation; FREDA-kortfrågor; våld; biståndshandläggare; funktionsnedsättning; AKK; socialtjänsten; LSS; frågor om våld;

  Sammanfattning : Prior studies have shown that individuals with disabilities, especially those with communication disabilities, are at higher risk for being exposed to domestic violence. The Swedish National Board of Health and Welfare recommend the municipal social services to use Augmentative Alternative Communication (AAC) as a means to facilitate communication with such individuals. LÄS MER

 5. 5. Barnfridsbrottslagen : En kvantitativ studie av socialarbetares förändrade förhållningssätt och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Haya Rihan; Leon Axwalter; [2022]
  Nyckelord :Barnfridsbrottslagen; handlingsutrymme; socialt arbete; barn och unga; enkätstudie; våld i nära relationer; barn som bevittnar våld;

  Sammanfattning : The Child Security Act (CSA) became legislated as a measurement to protect children from the infliction of psychological harm caused by witnessing domestic violence. The law was introduced as recently as July 2021 and is still new to such a degree that no research has been done about the impact it has had on social workers. LÄS MER