Sökning: "läs- och skrivvanor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden läs- och skrivvanor.

 1. 1. Vanan och kapitalet : Högstadieelevers läs- och skrivvanor samt skrivande ur ett utbildningssociologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gina Collin; Klara Olofsson; [2012]
  Nyckelord :kulturellt kapital; Bourdieu; läs och skrivvanor; skrivande;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från Bourdieus begrepp kulturellt kapital och undersöker hur socioekonomisk bakgrund, kön och fritidsaktiviteter påverkar högstadieelevers förhållande till läsande och skrivande. Materialet är baserat på två källor, en enkätundersökning och en kvantitativ elevtextanalys där 102 elever i årskurs 9 har deltagit. LÄS MER

 2. 2. Skriftbruket hos två elever på yrkesförberedande program: En skriftetnografisk undersökning

  Master-uppsats,

  Författare :Rebecca Zimmermann; [2011]
  Nyckelord :Vardagligt skriftbruk; skriftbruk; skriftbruksdag; skrifthändelser; skriftkompetenser; skriftkultur; skriftsamlingspunkter; läs- och skrivvanor; det nya textsamhället;

  Sammanfattning : This essay elucidates upper secondary students’ literacy practices, (literacy events, literacy competencies and literacy culture) during a typical day, with focus on the daily literacy practices. A literacy ethnographic study conducted in the environment which participants naturally are, at home, at school and in leisure. LÄS MER

 3. 3. Hur ser elevernas läs- och skrivvanor ut på fritiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anne Ellström; [2011]
  Nyckelord :Läsvanor; Skrivvanor; Böcker; Tidningar; Nya medier; Fritiden;

  Sammanfattning : My curiosity concerning what pupils read and write during leisure time led me to gather information using a quantative method. The study's aim is to investigate which reading and writing habits they have during their time outside school. LÄS MER