Sökning: "likvärdigt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden likvärdigt arbete.

 1. 1. Samhällskunskapslärares ämnesuppfattningar : Samhällskunskapslärare i högstadiet och gymnasiets uppfattningar om sitt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louis Hyleborg; Jon Björklund; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Samhällskunskapslärare; Ämnesuppfattningar; Gymnasielärare; Högstadielärare;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt med syftet att få kunskap om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet och högstadiet uppfattar ämnet samhällskunskap. Detta uppnår vi genom frågeställningen: Hur uppfattar ämneslärare i samhällskunskap sitt ämne utifrån innehåll och ändamål? Vi har letat fram relevant forskning genom att söka i olika databaser, dessa är: Swepub, ERIC och ERC. LÄS MER

 2. 2. Duplicate detection of multimodal and domain-specific trouble reports when having few samples : An evaluation of models using natural language processing, machine learning, and Siamese networks pre-trained on automatically labeled data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Karlstrand; [2022]
  Nyckelord :Duplicate detection; Bug reports; Trouble reports; Natural language processing; Information retrieval; Machine learning; Siamese neural network; Transformers; Automated data labeling; Shapley values; Dubblettdetektering; Felrapporter; Buggrapporter; Naturlig språkbehandling; Informationssökning; Maskininlärning; Siamesiska neurala nätverk; Transformatorer; Automatiserad datamärkning; Shapley-värden;

  Sammanfattning : Trouble and bug reports are essential in software maintenance and for identifying faults—a challenging and time-consuming task. In cases when the fault and reports are similar or identical to previous and already resolved ones, the effort can be reduced significantly making the prospect of automatically detecting duplicates very compelling. LÄS MER

 3. 3. "HBTQI-GLASÖGONEN BEHÖVER JAG INTE AKTIVT TA PÅ MIG LÄNGRE" : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter av att arbeta normkritiskt på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Hemphälä; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; Hbtqi ; Sexuell och reproduktiv hälsa; Tematisk analys; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtqi-personers sexualitet påverkar deras mående. Att få tala med en professionell person med hbtqi-kompetens om sin sexualitet bidrar till ett bättre välbefinnande för hbtqi-ungdomar. Alla personer ska bemötas på ett likvärdigt sätt oavsett sexualitet, men trots det upplever hbtqi-personer ett varierat bemötande. LÄS MER

 4. 4. Texter i digitala miljöer : En kvalitativ intervjustudie om svensklärares perspektiv på kursplanens formulering texter i digitala miljöer i ämnet svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Ljungqvist; [2022]
  Nyckelord :The Swedish subject; digital environments; texts; multimodality; Swedish teacher; Svenskämnet; digitala miljöer; text; multimodalitet; svensklärare;

  Sammanfattning : Texter i digitala miljöer är en formulering som framkommer i kursplanen för svenskämnet. Formuleringen kan innefatta många olika slags texter och det är därför möjligt att formuleringen tolkas olika av lärare. LÄS MER

 5. 5. Modersmål – synligt eller osynligt i förskolan? : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barns olika modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amra Avdic; Åsa Björn; [2022]
  Nyckelord :Modersmål; förskollärare; förutsättningar; arbetssätt; semistrukturerad intervju; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har förändrats och blivit alltmer mångkulturellt, vilket har haft en inverkan på förskolans verksamhet där det ställs nya och högre krav eftersom de barn som vistas där kan ha ett annat modersmål än svenska. Idag har vart fjärde barn som vistas på förskolan ett annat modersmål än svenska. LÄS MER