Sökning: "litispendens"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet litispendens.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. Licensavtal med skiljeklausul - en civilprocessuell studie av skärningspunkten mellan den utomobligatoriska, till viss del offentligrättsliga, immaterialrätten och det inomobligatoriska licensavtalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gabriella Varga; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property law; civilprocessrätt; procedural law; skiljedomsrätt; licensavtal; skiljeklausul; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The practice of licensing intellectual property enables greater exploitation and commercialization of intangible assets. Arbitration clauses are frequently incorporated into license agreements. LÄS MER

 3. 3. Blanka stämningsansökningar. En undersökning av hur blanka stämningsansökningar förhåller sig till reglerna om ändring av talan och andra processuella regler.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Lundborg; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En blank stämningsansökan saknar en redogörelse för omständigheter till stöd för yrkandet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser en blank stämningsansökan kan få för frågor om ändring av talan, res judicata, litispendens, preskription och preklusionsfrister. Uppsatsen är avgränsad till dispositiva tvistemål. LÄS MER

 4. 4. Skydda förpackningen - En uppsats om förpackningsutstyrselskyddet inom varumärkesrätten och marknadsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :My Byström; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; marknadsrätt; vilseledande efterbildning; varumärkesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through research in legal acts, legislative history, judgments, and doctrine this paper presents the requirements protection for product trough trademark laws and through the Swedish Marketing Act. The thesis also raises the matter of the complication of legal force which might arise from the new possibility of petitioning for another product packaging to be banned from the market and action for damages with regards to trademark legislation and Swedish Marketing Act in the same trial. LÄS MER

 5. 5. Prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Silvén Möller; [2017]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; domsrätt; prorogationsavtal; avtal om behörig domstol; tredjeland; litispendens; Bryssel I-förordningen; Bryssel Ia; Bryssel I bis;

  Sammanfattning : Enligt Bryssel I-förordningen tillerkänns parter en rätt att genom ett prorogationsavtal bestämma vid vilket lands domstolar som en framtida eller redan uppkommen tvist ska prövas. I arbetet undersöks vilken verkan ett prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och som inte är bundet av 2007 års Luganokonvention eller 2005 års Haagkonvention, har för behörigheten i en medlemsstats domstol enligt förordningen. LÄS MER