Sökning: "massmedia problem"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden massmedia problem.

 1. 1. #Metoo, skalvet som rubbat vår samhällsbild : Om förhållningssätt, tankar och känslor i relation till #metoo-rörelsens budskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Fors; Emelee Carter; [2019]
  Nyckelord :#metoo-movement; sexual abuse; gender roles; social structure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is that through qualitative interviews research the #metoo movement’s influence. The research questions involves how the #metoo movement in relation to gender differences and power has affected the subjects of the study to think, feel, and act. LÄS MER

 2. 2. Det ouppnåeliga idealet : Ätstörningar och muskeldysmorfi ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amelie Roolf; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; muskeldysmorfi; genus; psykisk ohälsa; sjukdomsuttryck;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna i åldrarna 10–24 år i Sverige, och den kan ta sig många uttryck, bland annat i form av ätstörningar och muskeldysmorfi. I denna litteraturöversikt fokuseras på dessa diagnoser ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gefleortens Mejeriförening : Orsaken bakom fusionen med Arla Foods

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Felicia Norén; Sofia Ronström; [2018]
  Nyckelord :kooperativ; mejeri; svenska mejerimarknaden; transaktionsspecifika tillgångar; transaktionskostnader; äganderättsteori; agentteori;

  Sammanfattning : Den svenska mejerimarknaden har förändrats snabbt och radikalt. Allt fler kooperativa företag försvinner och ett fåtal större aktörer kvarstår. De mindre kooperativa företagen som inte klarar att konkurrera pressas till att fusionera eller köpas upp. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av ångest och depression : En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Lundblad; Ann-Karolin Sohl; [2018]
  Nyckelord :blogs; depression; women; mental illness; anxiety; bloggar; depression; kvinnor; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är ångest och depressionssyndrom de vanligaste orsakerna till att människor oavsett ålder drabbas av psykisk ohälsa och hör till de vanligaste folksjukdomarna. Det har rapporterats om den psykiatriska vården vilket har lett till att det har diskuterats mer om psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänsten, massmedia och staten : En kritisk diskursanalys av massmedias och regeringens framställningar av socialtjänsten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristofer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :critical discourse analysis; social services; social work; mass media; government; kritisk diskursanalys; socialtjänsten; socialt arbete; massmedia; staten;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur massmedia och regeringen framställer socialtjänsten samt att undersöka om och hur de massmediala framställningarna korresponderar med regeringens framställningar. För att besvara studiens syfte har 37 stycken artiklar som publicerats i Dagens Nyheter under perioden 2017-07-01 – 2017-12-31 och 21 stycken av regeringens egenproducerade artiklar som publicerats på regeringens hemsida under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 analyserats med hjälp av kritisk diskursanalys. LÄS MER