Sökning: "meningsfullhet vid demenssjukdom"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden meningsfullhet vid demenssjukdom.

 1. 1. Vårdpersonalens erfarenheter av måltidsmiljön i arbete med personer som har demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yasmin Abdisalam Mohamed; Sahra Abdi Yusuf; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Dining; Meal; Nursing staff; Meal environment; Demens; Matsal; Måltid; Vårdpersonal; Måltidsmiljö;

  Sammanfattning : Demens är ett tillstånd som orsakar neuropsykologisk, neuro funktionella och neuropsykiatriska försämringar hos patienter som insjuknar. Ungefär 47 miljoner människor i världen har någon form av demenssjukdom idag. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alice Afzelius; Erik Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Care staff; Dementia; Experience; Healthcare professionals; Music; Patient-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av de stora folksjukdomarna i världen och med en ökad medellivslängd insjuknar fler och fler människor varje år. Demens är en kronisk kognitiv sjukdom som resulterar i psykiska-, fysiska- och motoriska symtom. LÄS MER

 3. 3. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hampus Mellgren; Christopher Verngren; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Aktivitetsbalans; Anhörig; Demenssjukdom; Hälsa; Meningsfullhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar kraftigt och anhöriga till dessa påverkas i vardagen på olika sätt, vilket kan påverka deras hälsa. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Finna mening trots sjukdom : Erfarenheter hos personer med mild till måttlig demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexander Lööw; Madelene Löfberg; [2016]
  Nyckelord :Dementia; meaningful everyday; patient experiences; systematic literature review; demens; meningsfull vardag; patientens upplevelse; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att antalet personer som lever med demenssjukdom väntas öka blir behovet av kunskap inom ämnet av vikt för att möjliggöra en god och evident vård. Därför behövs mer forskning utifrån ett patientperspektiv om vad dessa individer anser vara meningsfullt i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Självbestämmande inom institutionens gränser : Implementering av socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund på korttidsboenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Nilsson; Josefin Borgfors; [2015]
  Nyckelord :basic values; elderly; short-term care; care manager; Social Services Act; Värdegrund; äldre; korttidsboende; enhetschef; socialtjänstlagen;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa hur omvårdnadspersonal och enhetschefer på tre korttidsboenden arbetar med frågor som rör självbestämmande, meningsfullhet, trygghet, integritet, välbefinnande, värdigt liv samt hur de arbetar med att utveckla individernas egna resurser. Dessa begrepp anges i socialtjänstlagens verksamhetsmål och värdegrund i 5 kap. LÄS MER