Sökning: "mens"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet mens.

 1. 1. BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Nordbring; Julia Ekman; [2018-09-12]
  Nyckelord :mens; mensaktivism; nätaktivism; Instagram; menskonst; tabu;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens.Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. LÄS MER

 2. 2. Omtanke skänker kraft - Mäns och kvinnors uppfattningar om trygghet och säkerhet i vården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Meid Jalil; Lillian Röstlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; patientsäkerhet; män och kvinnor; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara trygg och säker är ett grundläggande behov hos varje människa och nå-got som upplevs olika beroende på tidigare erfarenhet. I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; problemframställning; genusteori; poli-cyanalys; diskurs; men’s violence against women; violence in intimate relationships; problem representa-tion; gender theory; policy analysis; discourse; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. LÄS MER

 4. 4. Diskurser på sociala medier och dess koppling till socialt arbete : En diskursanalys med utgångspunkt i temat; kvinnors och mäns lönesättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Homero Alvarez; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Lönesättning; Socialt arbete; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Temat diskurs kan vara svårt att få grepp om. Uppsatsen ämnar närma sig temat ur ett teoretiskt intresse, samt försöka finna hur det kan vara relevant för det sociala arbetet. För att lättare ta sig ann detta görs utgångspunkten i en diskursanalys av löneskillnader mellan kvinnor och män, med utgångspunkt i sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Mansrollen under konstruktion - en studie om migration och förändrade maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :migration; maskulinitet; disidentifikation; andrafiering; dubbelt medvetande; invandrarmannen ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how migration can change and affect Iraqi men's identity processes as men and Iraqis, focusing on masculinity, disidentification, identification and othering processes. I have conducted longer interviews with three Iraqi men and focused on their experiences as “men in migration”. LÄS MER