Sökning: "metadonbehandling"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade ordet metadonbehandling.

 1. 11. Metadonbehandling inom ramen för svensk narkotikapolitik : en litteraturstudie om en behandling mellan vetenskap och ideologi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Maria Stjernberg-Cagenius; [2005]
  Nyckelord :Metadonbehandling; Narkotikapolitik; Metadon; Debatt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att belysa och analysera ideologiska samt vetenskapsbaserade aspekter kring den kontroversiella metadonbehandlingen, för att öka förståelsen för dagens pågående debatt. Uppsatsens frågeställningar var:· Hur har utformningen av och debatten kring metadonbehandlingen sett ut från 1960-talet och fram till 2000-talet?· Hur kan denna utformning och debatt förstås?För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har texter av olika slag studerats, veten-skapliga avhandlingar, facklitteratur, texter framställda av olika myndigheter och tidningsar-tiklar, av vilka sedan valda delar har analyserats och diskuterats utifrån en ideánalytisk ideal-typisk indelning. LÄS MER

 2. 12. Metadonunderhållsbehandling : en gråzon för kvinnor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Caroline Bjäre; Marie Holmström; [2005]
  Nyckelord :metadonbehandling; drogmissbruk - behandling; narkomaner; socialt arbete; socialarbetare; kvinnor; genus; methadone; women; gender; metadonunderhållsbehandling; treatment; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to investigate women's experience of the Methadone maintenance treatment and what help they believe they need to be able to recover and to improve their social life and whether the medical- and social workers share the similar view. Our method of investigation has been qualitative interviews with four women in the program, two nurses and a counsellor at the methadone clinic and two social workers, who have female clients in the program. LÄS MER

 3. 13. Metadonbehandling : en studie kring två klinikers sociala arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ulrica Månsson; Camilla Paulsson; [2005]
  Nyckelord :metadonbehandling; narkotikapolitik; social integrering; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with this essay was to study how the social work is shaped in the methadone programme and how the staffs treat and work with the social integration for the patients. We have studied the experience of a medical assisted treatment from two different treatment clinics and focused on their treatment programme. LÄS MER

 4. 14. En komparativ studie av Danmarks och Sveriges metadonprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mariana Marmol; Andrea Mach; [2005]
  Nyckelord :metadonbehandling; drogpolitik; Danmark; Sverige; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our purpose with this essay was to make a comparative study of the methadone programme in Sweden versus Denmark. We wanted to examine the issue by illustrating the historical and recent development of the drug political policy and the growth of the methadone programme in both countries. We chose to work with the following questions: 1. LÄS MER

 5. 15. Upplevelser av metadonprogrammet vid opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Stefan Borgman; Fredrik Fisk; [2003]
  Nyckelord :metadon; metadonbehandling; opiatmissbruk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och sammanställa orsaker till att deltagare i metadonprogrammet avbryter sin behandling samt belysa åtgärder som främjar fortsatt deltagande i metadonprogrammet. Studien är en litteraturstudie där nio artiklar granskats och analyserats. LÄS MER