Sökning: "metod mailintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden metod mailintervju.

 1. 1. Social Customer Relationship Management : En kvalitativ studie om hur svenska företag i dagligvaruhandeln använder sociala medier för att skapa samt hantera kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jennifer Palm; Louise Wallsten; [2021]
  Nyckelord :Social Customer Relationship Management SCRM ; Sociala medier; Electronic-Word-Of-Mouth eWOM ; Dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : Titel: Social Customer Relationship Management - En kvalitativ studie om hur svenska företag inom dagligvaruhandeln använder sociala medier för att skapa samt hantera kundrelationer   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Jennifer Palm och Louise Wallsten   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2021 - maj     Syfte: Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med SCRM.     Metod: En kvalitativ forskningsansats tillämpas för denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Krishantering inom turistföretag : En kartläggning av Ölands turistföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vanessa Olsson; [2021]
  Nyckelord :kris; krishantering; företag; turism; covid-19;

  Sammanfattning : Frågeställning och syfte  På vilka sätt arbetar Ölands turistföretag med krishantering under coronapandemin? Syftet är att kartlägga hur Ölands turistföretag har arbetat med krishantering under coronapandemin. Teori kopplat till krishantering inom företag ligger till grund för att kunna genomföra en kartläggning på Ölands turistföretag. LÄS MER

 3. 3. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER

 4. 4. Omreglering av den svenska spelmarknaden - en marknadsföringsmässig game changer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aksel Eilard; Erik Månsson; Niklas Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; Marknadsföringskanaler; Omreglering; Kundförvärv; Onlinekasino; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur en omreglering av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka valet av marknadsföringskanaler och spelbranschens marknadsföringsklimat. Metod: Författarna utgår från kvalitativ metod och arbetar med att söka svar med hjälp av ett induktivt arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Hållbar projektledning inom stadsbyggnadsprojekt : om effektiv kommunikation av hållbarhetsdimensionerna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emy Marcusson; Katarina Rylander; [2017]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar projektledning; kommunikation; projekt; projektledning; stadsbyggnadsprojekt; hållbarhetssamordnare; kommunikatör;

  Sammanfattning : I denna studie har Täby kommuns hållbara stadsbyggnadsprojekt i västra Roslags-Näsby undersökts. Detta för att se hur de olika hållbarhetsdimensionerna integrerats i arbetet samt att se hur ett mer effektivt hållbarhetsarbete inom projektet kan bedrivas. En kvalitativ undersökningsmetod har använts i denna studie. LÄS MER