Sökning: "nivågruppering engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden nivågruppering engelska.

 1. 1. Inkludering - inklusive belöning och bestraffning. En fallstudie i en engelsk grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therese Rangern; [2014]
  Nyckelord :Belöning; Bestraffning; Engelska som andraspråk; Inkludering; Lärarassistent; Nivågruppering; Sociokulturell teori; Vygotsky;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka förstå och visa på praktiska exempel på hur ett inkluderande arbete kan se ut i en engelsk grundskola (Secondary School). Frågeställningarna i undersökningen sökte belysa definitionen av begreppet inkludering, konkreta arbetsmetoder bland pedagoger, specialpedagogisk personal och skolledning för att skapa inkludering samt utmärkande möjligheter och hinder i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande engelskundervisning : En fallstudie av Autonomous Learning och Europeisk Språkportfolio som metod för inkludering av elever i svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Madeleine Karström; [2013]
  Nyckelord :Autonomous Learning; andraspråksinlärning; elever i behov av stöd; engelska; Europeisk Språkportfolio; inkludering; nivågruppering;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskningen visar att elever i svårigheter utvecklas mest kunskapsmässigt och mår bäst socialt av att inkluderas i klassens undervisning. Trots detta finns det väldigt ofta en önskan att exkludera dessa elever eftersom många lärare inte anser sig klara elever med specialpedagogiska behov inom den ordinarie undervisningens ram. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa och utmana begåvade barn i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för språk och kultur

  Författare :Ida Wallström; [2009]
  Nyckelord :Språkbegåvad; begåvad; utmana; engelska; engelskundervisning;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att ta reda på hur språkbegåvade barn kan utmanas och utvecklas i engelskundervisningen samt hur undervisningen kan utformas med tanke på just dessa barns behov och kapacitet. I den teoretiska bakgrunden relaterar jag till forskning om både begåvning och språkbegåvning. LÄS MER

 4. 4. Nivågruppering – för elevernas eller lärarnas skull? : En intervjustudie av lärares åsikter om nivågruppering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Liv Andersen; Ida Eriksson; [2007]
  Nyckelord :nivågruppering; differentiering; elevvariation; engelsklärare; svaga starka elever;

  Sammanfattning : Sverige är på väg mot ett skolsystem som ger en ökad uppdelning av elever. Det skapas fler och fler valmöjligheter och alternativ för dagens elever. Nivågruppering innebär att eleverna delas upp i lättare och svårare grupper inom ett och samma ämne. I grundskolan har dessa grupper tidigare kallats allmän och särskild kurs. LÄS MER

 5. 5. Nivågruppering i Engelska : En fallstudie på en gymnasieskola i en Stockholmsförort

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Kiely; [2007]
  Nyckelord :Ability Grouping; Differentiation; Individualisation; inclusion; exclusion; English language acquisition; individanpassning; nivågruppering; engelska; ;

  Sammanfattning : The purpose of this degree thesis is to investigate what the English teachers in an upper sec-ondary school, think about teaching students in ability grouped classrooms. The questions that I have set out to investigate include what the teachers think about ability grouping in English, the school’s current organisation of ability groups, the pros and cons of ability grouping in English, differentiation in teaching and if students get more individualized teaching with abil-ity groups, how the teachers cooperate and what would be the optimal teaching situation in an English learning classroom. LÄS MER