Sökning: "observation särskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden observation särskolan.

 1. 1. Digitala verktyg i gymnasiesärskolan : En studie av fem lärares uppfattningar och användande av digitala verktyg i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna-Lena Häggström; [2022]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; digitala verktyg; artefakt; interaktion; delaktighet; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva hur lärarna använder de digitala verktyg i gymnasiesärskolan och hur användandet upplevs av lärarna. Studien syftar till att svara på följande frågor:I vilka sammanhang berättar lärarna att de använder digitala verktyg i sin undervisning och vilket lärande blir möjligt? Vilka pedagogiska utmaningar i undervisningen med digitala verktyg i skolan blir synliga enligt lärarna samt hur upplever lärarna användningen i förhållande till sin egen kompetens?Analysen skedde i flera steg. LÄS MER

 2. 2. DET KOMMUNIKATIONSSTÖDJANDE KLASSRUMMET: ANVÄNDANDE AV ETT OBSERVATIONSVERKTYG I SÄRSKOLAN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Juhlin; [2022]
  Nyckelord :Communication Supporting Classroom Observation Tool CSCOT ; fokusgruppintervju; observationsprotokoll; speciallärare; särskola;

  Sammanfattning : Forskning om särskolan kan ses som bristfällig och allt för sällan har forskningsområdet behandlat utbildningens ”vad” och ”hur” när det gäller särskolans verksamhet. Det finns mycket kunskap, material och metoder kring språkinlärning och undervisning generellt, men mindre kring språkinlärning och undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Särskolan - vara eller icke vara? : En komparativ studie om utbildning för elever med utvecklingsstörning i Sverige och Norge

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elisabeth Damerau; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; inkludering; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Att personer med utvecklingsstörning ska ha rätt till utbildning är i dag en självklarhet i både Sverige och Norge. Så har det dock inte alltid varit. LÄS MER

 4. 4. När emotioner blir ett arbetsverktyg - En kvalitativ studie om pedagogers känsloarbete vid lågaffektivt bemötande som arbetsmodell i särskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katarina Wieslander; [2017-07-10]
  Nyckelord :emotionshantering; emotiv dissonans; känsloneutralisering; känsloregler; emotionella processer;

  Sammanfattning : Studien har som sitt övergripande syfte att undersöka pedagogers känsloarbete och känsloneutralisering vid arbetsmodellen lågaffektivt bemötande inom särskolan. Uppsatsen har sitt huvudfokus på personalens subjektiva upplevelser av sitt eget känsloarbete samt effekterna av sin känslohantering vid situationer som innehåller ett utåtagerande beteende. LÄS MER

 5. 5. Den goda relationens betydelse : en aktionsforskning i grundsärskolan inriktning träningskola och gymnasiesärskolans individuella program.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Andersson; Gunilla Thorsson; [2015]
  Nyckelord :Aktionsforskning; formativ bedömning; goda relationer; kollegialt lärande; proximal utvecklingszon; ämnesområde språk; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera fyra teammedlemmars syn på hur den goda relationen mellan lärare och elever ligger till grund för att elever inom grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program når upp till målen i läroplanen språk och kommunikation. Mer preciserat vill vi belysa teammedlemmars uppfattningar av goda relationers betydelse för måluppfyllelse inom ämnesområdet “språk och kommunikation”. LÄS MER