Sökning: "observationer i klassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden observationer i klassrummet.

 1. 1. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER

 2. 2. Digitala anpassningar i svenskundervisning : En studie om mellanstadielärares anpassningar, med fokus på digitala verktyg för att stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; anpassning; digitala verktyg; mellanstadiet; svensklärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning för alla elever : En studie om lärares anpassning i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Antonia Rundberg Nilsson; Lina Kinch; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; de fem undervisningspraktikerna; elever; lärare; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin matematikundervisning till olika elever samt vilket inflytande eleverna har över dessa anpassningar. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av observationer av matematiklektioner och intervjuer med vederbörande lärare. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens : En fallstudie av mellanstadieelevers användning av digitala verktyg och medier ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicole Baqer; [2019]
  Nyckelord :digital competence; students digital competence; digital tools; middle school students; teacher perspective; use of digital tools; digital tools in classroom; digital kompetens; elevers digitala kompetens; digitala verktyg; digitala medier; mellanstadiet; lärares perspektiv; användning av digitala verktyg; digitala verktyg och medier i klassrummet;

  Sammanfattning : Utvecklingen av den digitala tekniken har bidragit till att användningen av digitala verktyg och medier blir alltmer vanligt förekommande i skolor och inom utbildningssammanhang. Digitala verktyg och mediers ökade användning ställer krav på att elever utvecklar olika digitala förmågor -digital kompetens. LÄS MER

 5. 5. I svåraste laget eller hur bra som helst? Konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Brasch; [2018-01-29]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; mönsterigenkänning; andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; typfall;

  Sammanfattning : Det talas en hel del om konstruktionsgrammatikens relevans för andraspråksinlärningen. Den häruppsatsen handlar om praktisk tillämpning av konstruktionsgrammatik i klassrummet. LÄS MER