Sökning: "observationer i klassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden observationer i klassrummet.

 1. 1. Språkpraktik En snabbare väg till svenskan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annette Skoglund; [2019-01-23]
  Nyckelord :språkpraktik; undervisning i svenska för invandrare sfi ; vardagssvenska; språkinlärning;

  Sammanfattning : SyfteDenna studie har som syfte att undersöka några studerandes uppfattningar om sin språkpraktik i kombination med undervisning i svenska för invandrare (sfi). Frågeställningarna gäller om de studerande har upplevt att språkkunskaperna förbättrats efter språkpraktiken, och i så fall hur, om språket på undervisning i svenska för invandrare skiljer sig jämfört med språket på praktikplatsen, samt hur en bra språkinlärning kan utformas där språkpraktik integreras med undervisning i svenska för invandrare. LÄS MER

 2. 2. Samverkan ur fritidshemspedagogernas perspektiv : En jämförande studie mellan fritidshem i Danmark och Sverige

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Ritzl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspedagoger; pedagoger; samverkan; fritidshem; skola; diskursanalys; jämförande studie; fokusgruppsamtal; observationer; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur samverkan bedrivs. LÄS MER

 3. 3. Digitala anpassningar i svenskundervisning : En studie om mellanstadielärares anpassningar, med fokus på digitala verktyg för att stimulera elevernas läs- och skrivförmåga i svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Starkenberg; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivförmåga; anpassning; digitala verktyg; mellanstadiet; svensklärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om att undersöka hur mellanstadielärare i svenska arbetar med anpassningar i sitt klassrum, med fokus på hur de använder sig av digitala verktyg i sin undervisning för att ge alla elever möjligheten att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Studiens övergripande syfte mynnar ut i två specifika frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Granskning av interaktionsmönster i klassrummet genom Dialogic Inquiry Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecka Jönsson Svensson; Susanne Sterneborg; [2019]
  Nyckelord :dialog; Dialogic Inquiry Tool; dialogiskt klassrum; interaktion; klassrumsinteraktion; kommunikation; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Det är vår uppgift som lärare att skapa en verbal klassrumsinteraktion som främjar elevers inlärning och kunskapsutveckling. Det här examensarbetet grundar sig i tanken om att lärare behöver redskap för att kunna analysera sin egen undervisning i ämnet svenska och därmed främja klassrumsinteraktionen. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande SO-undervisning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tatjana Grujic; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; språkutvecklande arbetsmetoder; språkutvecklande SO-undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete grundar sig i två frågeställningar där syftet är att undersöka det språkutvecklande arbetssättet på en skola. Det som undersökts är vad lärarna menar är viktigt att tänka på när det gäller elevernas språkutveckling i svenska i det flerspråkiga klassrummet. LÄS MER