Sökning: "oral hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden oral hälsa.

 1. 1. Muskuloskeletala besvär hos tandhygienister : En enkätstudie inom privat sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Farahnaz Hossaini; Emelie Joling; [2021]
  Nyckelord :dental staff; ergonomics; neck problems; occupational injuries; ergonomi; nackbesvär; tandvårdspersonal; yrkesskador;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka förekomst av självrapporterade muskuloskeletala besvär(MSDs) hos tandhygienister. Metod: Metoden var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med en webbaserad enkät som mätinstrument. LÄS MER

 2. 2. Självupplevd oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Gadier Saleh; Noura Rassa; [2021]
  Nyckelord :Fetma; gastric bypass; oral hälsa; orala hälsoproblem; självupplevd oral hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur gastric bypass-opererade individer upplever sin orala hälsa efter kirurgin. En empirisk studie med en kvalitativ ansats genomfördes. Datainsamlingen som användes var semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som underlag. LÄS MER

 3. 3. Orsaker och konsekvenser av tandvårdsrädsla hos vuxna : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Centrum för oral hälsa

  Författare :Shima Gharb; Parisa Nori; [2021]
  Nyckelord :dentistry; fear; odontophobia; oral health; patient; odontofobi; oral hälsa; patient; rädsla; tandvård;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till tandvårdsrädsla hos vuxna, samt att undersöka vilka konsekvenser som tandvårdsrädsla kan ge. Metod: En litteraturstudie utfördes med hjälp av databaserna MEDLINE, CINAHL och Dentistry & Oral Sciences Source. LÄS MER

 4. 4. Stress hos pedagoger på förskolan : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Ulfves; Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte är att ta reda på om stress bland pedagogerna på förskolan existerar och i vilken mängd. Studien undersöker även om det är någon skillnad på stressen beroende på om man är utbildad förskollärare eller barnskötare. Syftet med projektet är även att ge underlag för fortsatt forskning. LÄS MER

 5. 5. Tandvårdsrädsla hos tredje års elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nikolova Lyudmila; Petersson Emelie; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieelever; Oral hälsa; Tandvårdsfobi; Tandvårdsrädsla; Ungdom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förekomsten av tandvårdsrädsla samt i vilka tandvårdssituationer rädslan uttrycker sig hos tredje års elever på gymnasiet.Metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkät bestående av sammanlagt 19 frågor. LÄS MER