Sökning: "oral karaktär"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden oral karaktär.

 1. 1. Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caitlin Lund; Nicole Söderquist; [2019]
  Nyckelord :råfoder; hund; katt; djursjukhuspersonal; kunskaper; erfarenheter; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Råfoder är en form av utfodring till både hund och katt som under senare år märkbart har ökat i trend. Utfodringsformen innebär att innehållet varken tillagas eller värme-behandlas innan det utfodras till djuren. LÄS MER

 2. 2. Tooth loss: The Impact on the Quality of Life for patients visiting Kantipur Dental College and Hospital, Kathmandu, Nepal.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jonas Alfredsson; Jakob Attin; [2017]
  Nyckelord :OHIP; OHIP-14; OHRQoL; Oral health; tooth loss; Nepal; Kathmandu; Impact;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur tandförlust påverkar den orala hälsorelaterade livskvalitén genom ett OHIP-14 fråge-formulär samt ytterligare konstruerade frågor, bland patienter som besöker Kantipur Dental College and Hospital (KDCH) i Katmandu, Nepal. Material och metod Data erhölls från ett frågeformulär baserat på OHIP-14, kompletterande frågor och klinisk undersökning. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera återkoppling : En studie om lärares uppfattning av återkoppling för formativ bedömning i skrivundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Sandra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Writing instruction; formative assessment; orally; written; feedback; teachers; perception; elementary school.; Formativ bedömning; återkoppling; uppfattningar; lärare; grundskolan; muntligt; skriftligt.;

  Sammanfattning : I den här studien är syftet att ta reda på hur lärare uppfattar begreppet formativ bedömning i samband med skrivundervisningen i svenska och hur den återkoppling som ges kan påverka elevernas möjlighet till progression. För att finna svar på studiens frågeställningar har en kvantitativ enkät använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av elevers muntliga berättande : En kvalitativ intervjustudie av lärares bedömningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marie Unosson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bedömning av elevers lärande är ett sätt för lärare att utveckla sin egen undervisning och ett sätt att synliggöra förmågor och kunskaper. I kunskapskraven för årskurs 3 finner vi att eleven ska kunna berätta om vardagliga händelser och beskriva dessa så att innehållet tydligt framgår. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av xerostomi hos studenter på Hälsohögskolan i Jönköping : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Caroline Hakkararinen; Linda Benjaminsson; [2015]
  Nyckelord :Dry mouth; Healthy; Xerostomia inventory; Young adults; Friska; Muntorrhet; Unga vuxna; Xerostomia Inventory;

  Sammanfattning : Background: Xerostomia is the subjective feeling of dry mouth and the state is because of its multifactorial character often limited to treating the symptoms that occurs instead of the causal factors. Xerostomia is a state which may affect both the oral and general health and can therefore have a negative impact on the individuals quality of life. LÄS MER