Sökning: "påverkansgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet påverkansgrad.

 1. 1. Tjänstepersonens inflytande i kommunen : En fallstudie om fem tjänstepersoners påverkansgrad i en större och mindre svensk kommun.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Emma Jacobsen; [2021]
  Nyckelord :Tjänstepersoner; legitimitet; inflytande; makt;

  Sammanfattning : The democratic area with all its power and influence is a controversial one. Studies in social science indicate that there is an existing ideal where politicians are the decision makers and the public officials are their instruments. LÄS MER

 2. 2. Konflikten mellan samhällets regleringar och individens frihet : En fallstudie om parkeringsnormen som planeringsverktyg och styrmedel i tre kommuners parkeringspolicys

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Hamrén; [2021]
  Nyckelord :parkeringsnorm; urbanisering; markytor; biltrafik; hållbar utveckling; kommunal planering; medborgardialog; styrmedel; planeringsverktyg; mobilitetsåtgärder;

  Sammanfattning : Pågående klimatförändringar och en ökad urbanisering är en utmaning inom den fysiska planeringen. För att effektivisera användandet av markytor och samtidigt minska klimatförändringarna, behöver biltrafiken reduceras eftersom det tar upp många stora ytor samt leder till höga utsläppsnivåer. LÄS MER

 3. 3. Att uppnå lärandemål : En pilotstudie om IT-systems egenskapers modererande påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Nyqvist; [2021]
  Nyckelord :technology characteristics; motivation; engagement; academic achievement; learning outcomes; IT-systems egenskaper; studentmotivation; studentengagemang; lärandemål;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen påverkar det moderna samhällets behov. Det ställer krav på att studievärlden utbildar dagens studenter i färdigheter och kunskaper inom IT som uppfyller behovet i både deras framtida arbets- och vardagsliv. LÄS MER

 4. 4. Optimizing the distribution of housing lots at Berga äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Fridlund; Malgorzata Wieczorek; [2021]
  Nyckelord :Byggherresamverkan; Bygglogistik; Optimering; Cplex; AMPL; Tillordningsproblem;

  Sammanfattning : Eftersom det råder bostadsbrist i Sverige finns det ett stort behov att producera bostäder på ett mer effektivt och prisvärt tillvägagångsätt. Det är Sveriges kommuner som ansvarar för planprocessen och de har en stor utmaning att hitta nya innovativa sätt att utveckla och effektivisera planprocessen. LÄS MER

 5. 5. Incitament kopplat till klimatåtgärder i infrastrukturprojekt : En kvalitativ studie om incitaments påverkan i konsultkontrakt

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Kandan Bakhtiar; [2020]
  Nyckelord :Incentives; roles of incentives; climate action; climate impact; infrastructure; consulting contract; Incitament; incitamentsroller; klimatåtgärder; klimatpåverkan; infrastrukturprojekt; konsultkontrakt;

  Sammanfattning : Infrastruktursektorn har ofta varit kritiserad för brist på effektivitet och innovation i projekten. Samtidigt står infrastruktursektorn för en stor andel av koldioxidutsläppen i Sverige. De flesta länder har infört strategier och policys för att uppnå de uppsatta klimatmålen. LÄS MER