Sökning: "basflöde"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet basflöde.

 1. 1. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Förändring av vinterns längd och vårflod i ett borealt skogslandskap i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johannes Larson; Arvid Svensson; [2016]
  Nyckelord :basflöde; vattenflöde; snösmälltning; klimatförändring; Krycklan;

  Sammanfattning : Jordens klimat förändras, atmosfären och haven blir allt varmare. Dessa förändringar påverkar vattenbalansen. Kandidatarbetes syfte har varit att undersöka huruvida det skett förändringar i vinterns längd och basflöde samt vårflodens tidpunkt, högsta flöde och volym i Krycklans försökspark under perioden 1981-2015. LÄS MER

 3. 3. Utvidgning av en dagvattenhanteringsmodell avseende EU:s ramdirektiv för vatten : Expansion of a stormwater management model for the EU Water Framework Directive and its prioritised substances

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Anna Källgren; [2013]
  Nyckelord :Dagvattenrening; schablonvärden; polycykliska aromatiska kolväten;

  Sammanfattning : Dagvatten har kommit att anses som den största föroreningskällan för sjöar och vattendrag i närhet av städer och tätorter. I syfte att skydda känsliga recipienter och upprätthålla en hög vattenkvalitet är rening av dagvatten centralt. LÄS MER

 4. 4. Modellering av vattenflöden samt kväve- och fosforkoncentrationer från Krycklans avrinningsområde med HYPE-modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Sandqvist; [2012]
  Nyckelord :HYPE model; modelling; model evaluation; calibration; runoff; catchment; basin; nitrogen; phosphorus; Krycklan; HYPE-modellen; modellering; modellutvärdering; kalibrering; avrinning; avrinningsområde; kväve; fosfor; Krycklan;

  Sammanfattning : HYPE-modellen utvecklades som ett hjälpmedel för att uppfylla målet om att alla svenska vattendrag ska ha uppnått åtminstone god ekologisk status år 2015, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. I HYPE-modellen delas avrinningsområdet in i markklasser, som definieras utifrån kombinationen av jordart och markanvändning/marktäckeklass. LÄS MER

 5. 5. Rening av oljeförorenat vatten med torvabsorbent

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Camilla Berlin; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hässleholms Renhållare AB är ett avfallsbolag som innehar en oljebehandlingsanläggning på deras centrala avfallsanläggning i Vankiva. På oljebehandlingsanläggningen tar de emot slam från oljeavskiljare och bilvårdsanläggningar samt i mindre mängd förorenade massor. LÄS MER