Sökning: "paradigm teori"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden paradigm teori.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Universitetsstyrning : upplevelser, värderingar & konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :William Andréasson; Ida Oxelman; [2019]
  Nyckelord :new public management; universitet; verksamhetsstyrning; forskning; undervisning; värderingar; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. LÄS MER

 3. 3. Beyond romantic love – an analysis of how the dilemma of closeness vs. autonomy is handled in relationship anarchy discourse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ricardo Guillén; [2019]
  Nyckelord :relationship anarchy; paradigm; discourse analysis; love; closeness; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, romantic love has been problematized and questioned by sociologists and activists. Part of this questioning comes from relationship anarchy, a phenomenon which can be described partly as a critical school of social philosophy, partly as a comparably small-sized social movement. LÄS MER

 4. 4. Vulnerability to Social Risks through the Lens of Food Security : A Mixed Methods Study at the Household Level in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Helena Römmelmann; [2018]
  Nyckelord :Social risks; Food security; vulnerability; intersectionality; urban; South Africa; youth;

  Sammanfattning : Abstract Background The number one goal of the United Nations (UN) Agenda 2030 is to eradicate poverty. The second goal is to end hunger. The impact of climate change on food production is likely to exacerbate already widespread hunger by a negative effect on the supply of food, which again will increase the gap between the rich and the poor. LÄS MER

 5. 5. Att lösa bostadsbristen - ett omöjligt uppdrag?

  Master-uppsats,

  Författare :Hjalmar Zola Christensen; [2018]
  Nyckelord :Bostadsbrist; konflikter; agonistisk teori; intressen; planeringsteori; fysisk planering;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats undersöks hur den svenska bostadsbristen hanteras inom kommunerna i Kronobergs län. I Studien undersöks de konflikter som eventuellt förekommer mellan olika intressen som är involverade i bostadsbehov, bostadsplanering och bostadsbyggande. LÄS MER