Sökning: "prevention of pressure ulcer"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden prevention of pressure ulcer.

 1. 1. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan minska förekomsten av trycksår – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Leviim; Pernilla Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :evidence-based nursing; patient involvement; pressure ulcers; prevention; suffering; evidensbaserad omvårdnad; lidande; patientdelaktighet; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en komplikation till sjukdom, vård och behandling. Såren kan bli en källa till ett lidande. Mer än hundra riskfaktorer för uppkomst av trycksår har identifierats och därför kan inte enskilda faktorer leda till uppkomst av trycksår. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar den trycksårsförebyggande omvårdnaden för äldre personer : en litterturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Eriksson Lindfeldt; Sofie Koskinen; [2022]
  Nyckelord :Inpatient care; Nursing; older people; Pressure ulcers; Preventative interventions; Förebyggande åtgärder; Omvårdnad; Trycksår; Slutenvård; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår definieras som en lokal skada i huden och/eller i underliggande vävnad som uppstår till följd av ett kraftigt eller långvarigt tryck med eller utan kombination av skjuv. Skadan har en negativ inverkan på personens livskvalité, såväl fysisk, psykiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Trycksårspreventionsarbetet inom sjukhusvården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Joachim Thidé; Evelina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Pressure ulcer prevention; Obstacler; Barriers; Knowledge; Lack of knowledge; Organization; Organizational factors; Patients; Practise; Registered nurse; Assistant nurse; Nursing staff; Hospital; Litterature review; Trycksår; Trycksårsprevention; Hinder; Kunskap; Kunskapsbrist; Organisation; Organisatoriska faktorer; Patienter; Utförande; Sjuksköterska; Undersköterska; Vårdpersonal; Sjukhus; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår definieras som ett sår orsakat av ischemi i vävnaden och kan indelas i olika kategorier. I Sverige beräknades omkring 11% av alla patienter utveckla sjukhusförvärvade trycksår och beräknas kosta runt 450 miljoner svenska kronor avseende förlängda vårdtider inom somatisk specialistvård. LÄS MER

 4. 4. TRYCKSÅRSFÖREBYGGANDE ARBETE : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Soran Aroond; Calle Östergren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers are a common injury and are classified as healthcare injuries, pressure ulcers have a relatively high prevalence in healthcare. The occurrence of pressure ulcers is due to insufficient nursing measures that lead to the development of pressure ulcers for patients who are at risk of suffering from this. LÄS MER

 5. 5. Trycksårsförebyggande arbete inom omvårdnaden : Sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Boateng Oduro; Kamras Awat; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is described as a local injury to the skin and/or underlying tissue caused by pressure. Up to 91% of all pressure ulcers are considered avoidable. LÄS MER