Sökning: "rapport till ambulans"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rapport till ambulans.

 1. 1. Räddningstjänstens förmåga vid IVPA (i väntan på ambulans) : En studie om räddningstjänstens förmåga att utföra IVPA-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Backes; [2020]
  Nyckelord :I väntan på ambulans; IVPA; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ett plötsligt akut sjukdomsfall ställer vi krav på att samhället ska reagera och hjälpa den som är i behov av hjälp. Personen som är drabbad upplever en otrygghet och vill ha hjälp så fort som möjligt. Att ge den hjälpen åligger Sveriges regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen. LÄS MER

 2. 2. Muntlig överrapportering av patienter från ambulans till akutmottagning : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Vestberg; Lina Olovsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Överrapportering mellan ambulans till akutmottagning sker ett flertal gånger under ett arbetspass och är till grund för att ett säkert patientomhändertagande ska kunna ske. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning och inom ambulanssjukvård uppfattar den muntliga överrapporteringen av patienter som anländer med ambulans till akutmottagning. LÄS MER

 3. 3. Följsamheten av SBAR vid muntlig rapportering mellan sjuksköterska i ambulans och personal på akutmottagning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Persson; Amelie Rosenblad; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; säker vård; patientsäkerhet; SBAR; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en tydlig koppling mellan bristfällig kommunikation och brister i patientsäkerheten. Akutsjukvården i Skåne ska, för att säkerställa kvalitén på rapporten använda den standardiserade kommunikationsmallen SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) vid överrapportering av patienter. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av överrapportering i traumarummet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Landén; Said Yaraghi; [2015]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; rapportering; kommunikation; patientsäkerhet; erfarenhet; kvalitativ;

  Sammanfattning : När ambulanssjuksköterskan träder in i traumarummet förväntas en rapport ske som belyser den prehospitala situationen och patientens tillstånd. Det föreligger ett växande krav på god överrapportering för att arbeta för en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Hör du vad jag ser? -Kommunikation för koordination av skadeplatsarbete genom awareness

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

  Författare :Persson Tobias; Svensson Caroline; Åhman Anna; [2002]
  Nyckelord :Skadeplatser; skadeplatsarbete; kommunikation; koordination; aktörer; accidents; awareness; communication; coordination ;

  Sammanfattning : Skadeplatsarbete är en arbetsform med en speciell karaktär. Det som formar denna karaktär är dess uppkomst genom inträffandet av en olycka av något slag. Detta medför att olika aktörer och aktörsgrupper temporärt stålar samman och genomför ett samarbete med utgångspunkt från platsen för det inträffade. LÄS MER