Sökning: "resursbaserad teori"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden resursbaserad teori.

 1. 1. HR-chefers legitimitet i svenska ledningsgrupper : En kvalitativ studie från HR-chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Jansson; Sandra Sellering; [2019]
  Nyckelord :HR manager; legitimacy; boardrooms; measurement tools; human resources; HR transformation; resource-based view; HR-chef; legitimitet; ledningsgrupp; mätverktyg; mänskliga resurser; HR-transformation; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån HR-transformationen har HR-funktionen samt HR-chefer fått en ny inriktning. Istället för att vara omvårdande och administrativa ska de vara mer värdeskapande, strategiska och effektiva. LÄS MER

 2. 2. Mångfald - en nyckel till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Emina Hrustic; Zakaria El-Segaier; Oscar Torsmar; [2019]
  Nyckelord :Könsbaserad mångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation; svenska företag; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if there exist causal relationships, and if so which, between gender and ethnic diversity and financial performance in Swedish companies. Methodology: We conduct a quantitative study based on panel data from 72 companies listed on Nasdaq Stockholm for three years. LÄS MER

 3. 3. Upplärning av visstidsanställda - Butikschefers perspektiv : En kvalitativ studie inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ebba Claesson; Elin Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Introductory training; introduction; temporary employees; retail sector; acceptable productivity; store manager; resource based theory; Upplärning; introduktion; visstidsanställda; detaljhandeln; acceptabel produktivitet; butikschef; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag eftersträvar företag kostnadsminskning genom flexibilitet, vilket har medfört att efterfrågan på visstidsanställda inom detaljhandeln har ökat markant. Trots den ökade efterfrågan är det inte ovanligt att visstidsanställda inte får någon upplärning alls och företag riskerar lägre produktivitet till följd av lägre kompetens. LÄS MER

 4. 4. Investeringars mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker : En studie av medelstora företag med humankapital som betingad faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kim Eriksson; Lovisa Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Capital budgeting techniques; Decisionmakers; Human capital; Medium-sized companies; Shareholders; Stakeholders; Stakeholder theory; Resource-based theory; Quantitative study; Kapitalbudgeteringstekniker; Beslutsfattare; Humankapital; Medelstora företag; Aktieägare; Verksamhetsintressenter; Intressentteori; Resursbaserad teori; Kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan målet med en investering och en beslutsfattares val av kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Vidare har beslutsfattarens humankapital lagts till som modererande faktor för att kontrollera dess påverkan på det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid implementering av uppkopplad tillverkning och dess orsaker : en flerfallstudie hos SMF inom tillverkningsindustrin ur ett resursbaserat synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oscar Stig; Dag Mandelius; [2018]
  Nyckelord :Online manufacturing; Automation; Resource-based view; Uppkopplad tillverkning; Automatisering; Resursbaserat synsätt;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att skapa en förståelse för vilka resurser som kan vara nödvändiga vid implementering av uppkopplad tillverkning för SMF inom tillverkningsindustrin men kan upplevas som hinder. För att adressera syftet har två forskningsfrågor (FF) tagits fram, FF 1: Vilka resurser kan krävas när SMF avser att implementera uppkopplad tillverkning, samt hur kan dessa påverka SMF inom tillverkningsindustrin? FF 2: Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till att resurser utgör hinder för en implementering av uppkopplad tillverkning? Metod – Studien har genomförts genom en deduktiv forskningsansats med induktiva inslag. LÄS MER