Sökning: "revisionsrapport"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet revisionsrapport.

 1. 1. Utvärdering av samverkansprojekt- exemplet kvinnofrid i Landskrona

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Susan Paulsson; [2011]
  Nyckelord :Intressentutvärdering; kvinnofrid; samverkan; stuprörstänk;

  Sammanfattning : Abstract År 1998 antog Riksdagen Regeringens proposition om Kvinnofrid, vilket var ett åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor. Det ledde till att länsstyrelserna fick fördela pengar i kommunerna för samverkan i förebyggande insatser mellan olika aktörer i samhället och myndigheter. LÄS MER

 2. 2. Mot bättre vetande : Om Stockholms stads uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Annika Michelson Thorngren; Tarja Leppänen; [2011]
  Nyckelord :municipal monitoring responsibility; youths; education; social exclusion; costs; early intervention; collaboration; det kommunala uppföljningsansvaret; ungdomar; utbildning; utanförskap; samhällskostnader; tidiga insatser; samverkan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks följderna av en revisionsrapport kring det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholms stad. I rapporten, som är från 2009, ger stadens revisorer rekommendationer för hur arbetet med att följa upp ungdomar 16-19 år kan effektiviseras. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende i Sverige och inom EU 1990-2010 – En analys av regleringar och diskussionen kring arvoden, rotation och revisions- och icke revisionsrelaterade tjänster

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helén Klackenstam; Sofia Mejhert; [2010]
  Nyckelord :revision; grönbok; analysmodellen; regleringar; revisorns oberoende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : På senare år har världen skakats av den ena redovisningsskandalen efter den andra, vilket har gjort att förtroendet för revisorn och revisionsverksamheten har ifrågasatts. Att en revisor ska agera professionellt är kanske en självklarhet, men kraven på revisionens kvalitet ökar kontinuerligt i takt med att omgivningen och näringslivet blir allt mer komplext, samt att behovet av mer tillförlitlig information till företagens olika intressenter ökar. LÄS MER

 4. 4. Vad driver effekt i kommunal revision?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Madestam; Peter Olsson; [2006]
  Nyckelord :Effekt; kommunal revision; förtroendevald revisor; sakkunnigt biträde; Nämndordförande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad som driver den kommunala revisionens effekt utifrån granskarnas och de granskades perspektiv. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre kommuner utifrån en deduktiv ansats. LÄS MER