Sökning: "ständiga förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ständiga förbättringar.

 1. 1. Förändring av kommunikation och förbättringsarbete för att skapa ny organisationskultur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Belmin Bahtic; Samuel Anderzon; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Förbättringsarbete; Organisationskultur; Kaizen; Teamleader; Förbättringskatans 4 steg; Daglig styrning; Andon; PDSA-cykel; Kunskapsgräns;

  Sammanfattning : I en organisation bör man arbeta med ständiga förbättringar. För att implementera olika verktyg i arbetet kräver det att man kommunicerar och samarbetar på ett rätt sätt för ett bra resultat. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en process i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Stefansson; [2019]
  Nyckelord :continuous improvement; Lean; municipal activities; quality; 8 wastes; kommunal verksamhet; kvalitet; Lean; 8 slöserierna; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Besök eller kontakt med statliga myndigheter innebär ofta väntetid och långa handläggningstider. Nynäshamns kommun har för att minska väntetiderna skapat ett kontaktcenter vars syfte är att förenkla för kunden samt minska handläggningstider för rutinärenden. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialflödet i inlagringsprocessen i ett distributionslager : Genom exkludering av begränsningar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Sara Ramde; Lana Qadir; [2018]
  Nyckelord :Distribution warehouse; Constraints; Material handling; Automatic systems; Warehouse layout; Lean; Improvements; Distributionslager; Begränsningar; Materialhantering; Automatiska system; Lagerlayout; Lean; Förbättringar;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera kritiska begränsningar i inlagringsprocessen i ett distributionslager för att därmed kunna effektivisera materialflödet. Studiens syfte uppnås genom att följande forskningsfrågor har formulerats: Vilka kritiska begränsningar kan förekomma i materialflödet i en inlagringsprocess i ett distributionslager? Hur kan de identifierade begränsningarna exkluderas i en inlagringsprocess? Metod – Studien hade en induktiv ansats och datainsamling skedde genom intervjuer, observationer, dokumentstudier och litteraturstudier. LÄS MER

 4. 4. Lean on Lean : Applicering av Value Stream Mapping på ett fallföretags inleverans- respektive utleveransprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Svensson; Evelina Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Wastes; Root cause analysis; Cause-and- effect-analysis; Waste elimination; Layout; Orderpicking systems; 5S; Lean; Value Stream Mapping; Slöserier; Rotorsaker; Orsak-verkan- samband; Eliminering av slöserier; Layout; Orderplockningssystem; 5S;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund utav den ökade globala konkurrensen, den snabba teknologiska utveckligen och skiftet till ett kundorienterat synsätt, ställs högre krav på ständiga förbättringar inom verksamheter. Detta ställer i sin tur högre krav på effektiva processer och flöden. LÄS MER

 5. 5. The Effects of an Increased Traceability on Lead Times : A case study on a material replenishment system at a Swedish industrial tools manufacturer

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Per Åström; Tobias Hespe; [2015]
  Nyckelord :Traceability; Lean Manufacturing; Material Replenishment; Internal Lead Times; Continuous Improvement; Spårbarhet; Lean Manufacturing; Materialtillförsel; Interna Ledtider; Ständiga Förbättringar;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between an increased traceability and shortened lead times in the internal material replenishment system at a large Swedish industrial tools manufacturer. Traceability and its effects on uncertainty in the supply chain has been widely researched in academia, but there is a gap regarding how traceability affects lead times. LÄS MER