Sökning: "strafflagen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet strafflagen.

 1. 1. Våldtäktsbrottet över tid : En yttre rättshistorisk analys av våldtäktsbrottet från 1734 års lag till och med lag 2018:618

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Lidström; [2022]
  Nyckelord :våldtäkt; våldtäktsbrottet; våldtäktsbrottets utveckling; 1734 års lag; strafflagen; brottsbalken; kvinnohistoria; rättshistoria; yttre rättshistorisk analys; sexualitet och könsroller;

  Sammanfattning : Under 1734 års lags tillämpningsperiod var våldtäktsbrottets syfte att skydda ära och heder. Det innebar att kvinnor som av rättsväsendet och samhället sågs som osedliga inte erhöll samma skydd som ärofulla kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Guds rätt och domarens nåd - Arbitrering i 1600-talets rättskultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Hjälte; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; straffrätt; legal history; arbitrium; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the first Swedish Court of Appeal was promulgated in 1614, among other tasks, the reevaluation of all death sentences from the district courts fell under its responsibilities. Six years prior to this, in 1608, a new code of penal law, the so-called Appendix, had been put into place on royal initiative. LÄS MER

 3. 3. FÖRTAL, OLAGA INTEGRITETSINTRÅNG OCH BBS-LAGEN : En kritisk granskning av bestämmelserna som ska skydda internet från kränkningar och hur de tillämpas.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :William Johansson; [2022]
  Nyckelord :Juridik; Förtal; BBS-lagen; Olaga integritetsintrång;

  Sammanfattning : Grundstenen för den svenska ärekränkningsrätten utgörs av förtalsbestämmelsen i 5 kap. 1 § BrB. Lagen infördes år 1965 i samband med den stora reformen av brottsbalken som ersatte strafflagen.[1] Sedan förtalsbestämmelsen infördes har kränkningsskyddet kompletterats med bestämmelsen om olaga integritetsintrång och BBS-lagen. LÄS MER

 4. 4. Vilka var barnamörderskorna egentligen? : En undersökning om Örebro läns fångvårdsanstalts barnamörderskor år 1870–1900

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Jansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som syfte att utforska vilka Örebro läns barnamörderskor var utifrån Örebro fångvårdsanstalts fångrullor år 1870–1900. Detta görs genom forskningsfrågorna ”Vilka var barnamörderskorna? Går det att från ett intersektionellt perspektiv se något mönster?" och ”Vilka straff fick kvinnorna? Går det att säga något om brottet utifrån de olika straffen?”. LÄS MER

 5. 5. Kriminalisering, lagstiftningsteknik och ansvarsplacering: Ett bättre miljöskydd – En komparativ studie av det miljöstraffrättsliga systemet i Sverige respektive Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; komparativ rätt; comparative law; miljörätt; environmental law; företagaransvar; ansvarsplacering; ekonomisk brottslighet; kriminaliseringsprinciper; miljöbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka om det går att uppnå en miljöstraffrättslig reglering som uppfyller kraven för kriminalisering samt leder till ett bättre miljöskydd. Rättsdogmatisk metod i kombination med komparativ metod an-vänds, där Finland används som jämförelseland. LÄS MER