Sökning: "supportive organizational culture"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden supportive organizational culture.

 1. 1. Impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks at work on workers in Greece

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evgenia Christou; [2023-11-29]
  Nyckelord :psychological hazards; European Legislation; start-up company; Greece; job demands and resources;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to look into the impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks for workers in small start-up enterprises in Greece. The study's goal is to determine whether the adoption of European legislation has resulted in changes in job demands and human resources. LÄS MER

 2. 2. To what extent is sustainability valued when choosing a workplace?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Kristoffersson; Isabella Millings; [2023-09-22]
  Nyckelord :sustainability; corporate sustainability; corporate social responsibility; sustainable employer branding; organizational attractiveness; sustainable human resource management; behavioral finance;

  Sammanfattning : In the current competitive business environment, organizations face a formidable challenge in attracting and retaining talented employees (Das & Baruah, 2013). Offering competitive salaries, comprehensive benefits, and nurturing a supportive work environment are recognized as essential factors that job seekers increasingly emphasize in organizations, whose work culture aligns with their values (App et al. LÄS MER

 3. 3. Leading the Future - How the Gender of Leaders Influences the Development of a Supportive Organizational Culture in the Hybrid Work Era School of

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Henriksson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Gender; individual behavior; transformational leadership; supportive organizational culture; hybrid work;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to investigate the relationship between the gender of organizational leaders and their influence on the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work, with a focus on their specific actions and behaviors. Research question: How does the gender of organizational leaders influence the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work? Literature review: The literature review consisted of both more traditional theories such as the full-range leadership theory, but also newer management theories, especially with regards to the new trend of hybrid work settings. LÄS MER

 4. 4. Personalvetarstudenters upplevelser av vad som är en attraktiv arbetsgivare inom HR-området

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Amanda Saad; Maja Wiksell; [2023]
  Nyckelord :attraktiv arbetsgivare; generation Z; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka personalvetarstudenters upplevelser av vad som är en attraktiv arbetsgivare inom HR-området. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod och byggde på tio semistrukturerade intervjuer. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Idrottsmiljöfaktorer som främjar talangutveckling : NIU- elevens upplevelse

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Donna Berglund; Fanny Wallén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:  Studien syftar till att undersöka elevers upplevelse av tillgängligheten utav idrottsmiljöfaktorer som främjar talangutveckling på Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i Stockholms län. De frågeställningar som studien besvarar är:  Vilka idrottsmiljöfaktorer, som främjar talangutveckling, skattar NIU-eleverna högst och lägst? Finns det en skillnad i upplevelsen av idrottsmiljöfaktorer mellan lag- och individuella idrottare på NIU-gymnasium?  Metod:  Studien använder en kvantitativ ansats och datainsamlingsmetoden skedde med hjälp av en enkät. LÄS MER