Sökning: "svenska som andraspråk språkbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk språkbruk.

 1. 1. Tal och gesters samverkan i undervisningen : En empirisk studie på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carina Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :iconic gestures; metaphoric gestures; deictic gestures; beat gesture; primary school; ikoniska gester; metaforiska gester; deiktiska gester; rytmiska gester; lågstadium;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan tal och gester utifrån lärares resonemang och språkbruk i klassrummet. Studien utgår från ett förkroppsligande perspektiv där begreppen deiktiska gester, metaforiska gester, ikoniska gester och rytmiska gester återfinns. LÄS MER

 2. 2. Att skriva om det man inte kan se : En studie om skrivandet hos punktskriftsläsande elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Ellingsson; [2017]
  Nyckelord :Blindhet; synnedsättning; punktkskrift; skrivande; bedömning; literacy; grundskola; läsmedium; funktionsnedsättning; undervisning;

  Sammanfattning : Studien omfattade 23 berättande texter från elever med blindhet i årskurs 6 och årskurs 9, hämtade från de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. I studien granskades texterna utifrån språkbruk, variation i ordanvändning och meningsbyggnad samt det beskrivande språk som fanns att finna i form av adjektiv och gestaltande beskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Passiva konstruktioner i lärobokstexten. En frekvensbaserad textanalys av en lärobok i Svenska som andraspråk 1-3 i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Frid; [2016-07-12]
  Nyckelord :passiva konstruktioner; skolspråk; lärobok; textanalys;

  Sammanfattning : Specialarbete SSA136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkVT 2016Handledare: Julia Prentice & Sofie Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Svårigheter vid andraspråksinlärning av det svenska språket : En studie av andraspråksinlärningen hos fyra spansktalande personer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Bölander; [2014]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; transfer; vokaluttal; finala konsonanter; konsonantkluster;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalandepersoner från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk och att se om devuxnas språkbruk skiljer sig från barnens. Undersökningen omfattas av fem språkligaaspekter. LÄS MER

 5. 5. "De har inte den här bilden av mig, den sanna bilden" : En studie av vad som händer med identiteten när man lär sig svenska som andraspråk som vuxen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Ingierd Elmgren Hallinger; [2014]
  Nyckelord :treatment; identity; creation of identity; SFI teaching of Swedish for immigrants ; Swedish as a second language; svenska som andraspråk; identitet; SFI; identitetsskapande; bemötande;

  Sammanfattning : Studien har två syften: att undersöka relationen mellan inlärningen av ett andraspråk, i vuxen ålder, och inlärares identitet och att ta reda på om personer som arbetar på SFI, som har kommit till Sverige i vuxen ålder, arbetar identitetsstödjande med språkinlärning eller bemöter eleverna på ett sätt som stödjer identitetsskapandet för eleverna. För att undersöka detta har semistrukturella intervjuer använts och de har analyserats med hjälp av metoden fenomenografi. LÄS MER