Sökning: "swedbank organisationsförändring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden swedbank organisationsförändring.

 1. 1. Hur påverkas medarbetare av organisationsförändringar - en fallstudie om sensemaking vid digitaliseringsförändringar i Swedbank AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Muamera Homoras; Weris Ahmed; [2016-10-05]
  Nyckelord :sensemaking; organisationsförändring; digitalisering; medarbetare; banker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En organisationsförändring ur chef- och medarbetarperspektiv. En fallstudie av Swedbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Lillhammar Nilsson; Mikael Broman; [2016-05-11]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Swedbank; Förtroende; Osäkerhet; Motstånd; Kommunikation; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar sker idag med allt högre hastighet där anpassningar mot omvärldens behov blir allt viktigare (Kotter, 2007). Vid organisationsförändring kan detuppstå motstånd, vilket kan visa sig i form av aktiva eller passiva reaktioner (Hultman,1995). LÄS MER

 3. 3. Strategival vid organisationsförändringar : En fallstudie av Swedbanks förändringsresa

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Henningsson; Hanna Skagerlind; [2013]
  Nyckelord :Organizational change; Change strategy; Top-led change; Participative; Organisationsförändring; Förändringsstrategi; Ledningsledd förändring; Deltagande förändring; Förändringsagenter;

  Sammanfattning : Till följd av dagens dynamiska omvärld ställs allt högre krav på organisationers förmåga att effektivt leda och genomföra organisationsförändringar. Dock är det få organisationer som framgångsrikt förmår genomföra förändringar då de saknar den nödvändiga kunskapen och kompetensen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation : En fallstudie av Swedbanks införande av en ny affärsmodell

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michael Liljenström; Henrik Silow; [2011]
  Nyckelord :Inre motivation; Internalisering; Autonomi; Kompetens; Samhörighet; Formalisering; Decentralisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur medarbetarna påSwedbank upplevt den organisationsförändring som en ny affärsmodell medfört, vad gäller attförstärka personalens motivation. Affärsmodellen syftar till att decentralisera beslutsfattandet ochstärka ansvaret samt formalisera yrkesroller hos den enskilde på kontoret. LÄS MER

 5. 5. Att leda en förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ågren; Stefan Hyltén-Cavallius; Finn Wachtmeister; Rasmus Åstradsson; [2011]
  Nyckelord :Organisationsförändring; strategisk kommunikation; informationsbaserade styrsystem; Värderingsstyrning; Change management; Swedbank; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett ledningsperspektiv studera organisationsförändringar där medarbetare involveras. Hur kan ledningen agera för att involvera medarbetare och samtidigt bibehålla en fokus på de syften och mål man har med förändringsvision? Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER