Sökning: "the Guardian"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden the Guardian.

 1. 1. ”För barnets bästa och vår trygghet” : En enkätstudie om vårdnadshavares perspektiv på samverkan mellan hem och förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2024]
  Nyckelord :Phenomenography; preschool; collaboration; guardian; Fenomenografi; förskola; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om samverkan mellan hem och förskola ur vårdnadshavares perspektiv. I studien lyfts vårdnadshavares uppfattningar kring samverkan mellan hem och förskola fram. Studiens metod utgår från både det kvantitativa och det kvalitativa fältet och består av en enkät med både öppna och slutna frågor. LÄS MER

 2. 2. Helgonet med ett hundhuvud,en symbol-analys av Sankt Kristoffer : En djupdykning i meningen med forntida monster i ett kristet sammanhang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Alexander Nesi; [2024]
  Nyckelord :Saint Christopher; dogheaded; cynocephali symbolism; christianity; orthodox; saint; old testament; bible; esotericism; symbolic analysis; armenia; synaxarion; the golden legend; Sankt Kristoffer; hundhuvud; cynocephalus; symbolik; kristendom; ortodox; helgon; gamla testamentet; bibeln; esoterisk; symbolanalys; armenien; synaxarion; den gyllene legenden;

  Sammanfattning : This essay studies the historical phenomenon of dog-headed men (cynocephaly) andSaint Christopher who is in eastern-orthodox iconography depicted as a dog headedman. The study argues that a symbolic and phenomenological perspective is preferredto understand mythical figures with “unnatural” depictions. LÄS MER

 3. 3. Dietistens upplevelser och tankar kring att kommunicera kost och hälsa med barn och ungdomar med övervikt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alva Vigren; Gabriella Lamond; [2024]
  Nyckelord :Dietister; barn; ungdomar; övervikt; tankar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett nationellt växande folkhälsoproblem. Barn och ungdomar med övervikt eller fetma riskerar i större utsträckning att utveckla en övervikt eller fetma i vuxen ålder, vilket gör det viktigt att bromsa sjukdomsförloppet så tidigt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Ett krig i ord och bilder : En kvalitativ studie av hur konflikten mellan Israel och Palestina skildras i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jonathan Mahari; [2024]
  Nyckelord :war rapport; media studies; Israel-Palestine; krigsrapportering; mediestudier; Israel-Palestina;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the representation of the Israel-Palestine conflict in Swedish and international news media, with focus on the escalation following an attack by Hamas on October 7, 2023. Drawing inspiration from prior research, the study explores the media's role in shaping public perceptions of the conflict. LÄS MER

 5. 5. Nutshell Paragraphs, Fact-Base or Propaganda: How Do Nutshell paragraphs in five news media reflect an international crisis?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Javad Maleki; [2023-10-10]
  Nyckelord :The nut graph; the nutshell paragraph; the nut graf; fact; propaganda; agenda setting; comparative analysis; content analysis; international crisis; the Libyan crisis; NATO; journalism; journalist; editor; editorial manipulation; newspaper; TV; media; news media; Swedish news media; print news media; news writing; audience; Global Times; Dagens Nyheter; Rossiyskaya Gazeta; the Guardian; the New York Times;

  Sammanfattning : Abstract Thesis: 15 hp Program and/or course: Master’s program in Investigative Journalism (MIJ), Master´s thesis in Investigative Journalism, JU2603 Level: Second Cycle Semester/year: St/2023 Supervisor: Mathias Färdigh Examiner: Annika Bergström Keyword: The nut graph, the nutshell paragraph, the nut graf, fact, propaganda, agenda setting, comparative analysis, content analysis, international crisis, the Libyan crisis, NATO, journalism, journalist, editor, editorial manipulation, newspaper, TV, media, news media, Swedish news media, print news media, news writing, audience, Global Times, Dagens Nyheter, Rossiyskaya Gazeta, the Guardian, the New York Times. Purpose: The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the contents of nut graphs written by five print news media outlets: Dagens Nyheter, Global Times, Rossiyskaya Gazeta, The Guardian, and The New York Times, regarding the Libyan crisis, in order to examine whether they set media agendas through the nut graph. LÄS MER