Sökning: "tillämpad beteendeanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tillämpad beteendeanalys.

 1. 1. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER

 2. 2. Intensiv beteendeterapi, IBT för elever med autism och utvecklingsstörning. En arbetsmetod för elever och lärare i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Den här studien handlar om elever med autism och utvecklingsstörning och om en arbetsmetod som kallas för intensiv beteendeterapi/träning, IBT. Intensiv beteendeträning är inte bara en mängd övningar som möjliggör utveckling av ett flertal av barnets förmågor. LÄS MER

 3. 3. Expressivt språk hos barn med autismspektrumstörning efter behandling med imitationsträning eller tillämpad beteendeanalys

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emil Jalonen; [2015-03-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utvärdera om skillnad förelåg i användning av expressivt språk under en lekobservation mellan två grupper av barn med autismspektrumstörning som fått olika behandlingar. Variabler som analyserades var fördelning av det totala antalet ordsatser mellan ordsatsnivåer, högsta uppvisade meningsbyggnadsnivå, meningars fördelning mellan grammatiskt och kontextuellt korrekta, endast grammatiskt korrekt eller endast kontextuellt korrekt samt förekomst av outtydbara utsagor och användning av lekljud. LÄS MER

 4. 4. Stress och negativ förstärkning - En beteendeanalytisk studie om att vara lärare i svenska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katarina Karringer; [2014]
  Nyckelord :work related stress; psychosocial work environment; teachers; applied behavior analysis ABA ; psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; lärare; tillämpad beteendeanalys; organizational behavior management OBM ; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : En explorativ beteendeanalytisk studie genomfördes i syfte att studera arbetsrelaterad stress hos hög- och mellanstadielärare i svenska grundskolor. Åtta lärare från fem skolor deltog i studien. Lärarna observerades och intervjuades under varsin arbetsdag. LÄS MER

 5. 5. Vad arbetsledare ska göra och varför de inte gör det : En beskrivning av tillämpad beteendeanalys för utveckling av arbetsledares arbetssätt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Simon Elvnäs; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beteendevetenskapen har 80 års vetenskaplig bakrund, tillämpningen av dess metodik inom näringslivet har pågått i cirka 30 år och i Sverige har den knappt börjat. Kärnan av dess tillämpning utgår ifrån beteendeanalys som är ett vetenskapligt metodik som syftar till att förstå varför människor gör det de gör i olika situationer. LÄS MER