Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Nätverkstypers påverkan på socialt kapital och politisk tolerans bland ungdomar : En studie om hur horisontella och vertikala nätverk påverkar graden av socialt kapital samt politisk tolerans bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Johnsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Intrusiveness VS Awareness: Laying The Groundwork For Presenting Offers To Customers With AR In A Retail Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Martinsson; [2019]
  Nyckelord :augmented reality; AR; retail; offers; user interface; usability; intrusiveness;

  Sammanfattning : The term Augmented Reality (AR) was first coined back in 1968. Research on the subject would then for decades remain largely focused on technical aspects of the phenomenon. At the time, little to no attention was paid to the potential user audience or what would later be known as Human-Computer Interaction theory. LÄS MER

 3. 3. ”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Glenn Sörengård; Paulina Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Burnout; physical activity; exercise; physical therapy; Utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturens potential : Att främja inkludering i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Rebecka Fegraeus; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skönlitteraturens potential att anamma som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg i undervisning i gymnasieskolans ämne svenska. Vidare undersöker studien hur litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap med hjälp av skönlitteratur kan bidra till inkludering i det mångkulturella klassrummet. LÄS MER

 5. 5. ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!” : En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tyra Katarina Petersson; Lennart Wiklander; [2019]
  Nyckelord :HVB-hem; Hot; Våld; Socionom; Perspektivanalys; Normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. LÄS MER