Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alis Suljanovic; Philippa Richardsson; [2020]
  Nyckelord :religionsdidaktik; mångfald; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att med hjälp av forskning och vetenskapliga texter försöka ta ställning till frågan: Hur skapas tolerans i religionsundervisningen för alla trosuppfattningar? Syftet med kunskapsöversiktens frågeställning är att dels få en djupare insikt i hur lärandeprocessen i religionskunskapsundervisningen är utformad men även om hur tolerans skapas för att inkludera samtliga elever i undervisningen. Metoden för arbetet har i första hand utgått ifrån att finna sökord med hjälp av databaser som vi ansett varit relevanta till kunskapsöversikten. LÄS MER

 3. 3. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarik Mulic; [2020]
  Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER

 4. 4. Deliberativ undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Åkesson; Benjamin Norburg; [2020]
  Nyckelord :deliverativ; diskussion; samtal; demokrati; Samhällskunskap; demokratiuppdrag; klassrumsklimat; skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att redovisa rådande kunskapsläge gällande deliberativ undervisning i skolan och i synnerhet samhällskunskap. Frågeställningarna syftar till att svara på möjligheter och hinder samt fördelar och nackdelar med deliberativ undervisning. LÄS MER

 5. 5. Vad är religionsämnets roll i det sekulära men mångkulturella Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Micha; Agon Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :religionskunskap; religionskunskapslärare; identitet; demokratiska medborgare; mångfald; sekularisering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt har varit att undersöka religionskunskapens roll i det sekulära men mångkulturella samhälle som vi lever i. Religionskunskapsämnets centrala innehåll i kursplanen redogör för en mängd färdigheter som är svåra för läraren att hinna avhandla inom given tidsram. LÄS MER