Sökning: "tolerans"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet tolerans.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Språklig variation i undervisning : En kvantitativ undersökning om lärares uppfattningar kring momentet språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Louise Lönnborg; [2020]
  Nyckelord :sociolinguistic s linguistic variation; swedish teaching; sociolingvistik; språklig variation; lekter; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie är baserad på en undersökning med sociolingvistisk inriktning och syftar till att undersöka vad lärare väljer att inkludera i sin undervisning som rör språklig variation. Studien syftar även till att undersöka vad dessa val beror på och vilka konsekvenser dessa val kan tänkas få. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av noggrannhet i digitala terrängmodeller framtagna med totalstation, NRTK, UAV och NH

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Digital terrängmodell DTM ; Totalstation; Network Real Time Kinematic NRTK ; Unmanned Aerial Vehicle UAV ; Nationell höjdmodell NH ;

  Sammanfattning : Det finns flertal användningsområden för digitala höjdmodeller där det krävs hög noggrannhet för att problematik och ekonomiska konsekvenser inte ska uppstå. Digitala höjdmodeller kan användas till volymberäkning, projektering och geografiska analyser. LÄS MER

 4. 4. Islamofobi och antimuslimism i svenska läroböcker : En texttolkande studie om tolerans och intolerans mot islam och muslimer i läroböcker för den svenska gymnasieskolan

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Tolerans; intolerans; islamofobi; värdegrund; läroboksgranskning; innehållsanalys; Gy11; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna rapport har ämnat att, med utgångspunkt i en texttolkande innehålls- och diskursanalys av fem läroböcker i gymnasieskolans kurser för religionskunskap 1 och 2, belysa diskursen och problematiken kring islamofobi och antimuslimism i samhället som riskerar att reproduceras och underbyggas i religionskunskapsundervisningen. Ambitionen har varit att få en bild av hur de fem läroböckerna framställer islam och muslimer, med hjälp av de teoretiska begreppen tolerans och intolerans. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi i klassrummet - Didaktiska lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarik Mulic; [2020]
  Nyckelord :acceptans; didaktik; didaktiska metoder; islamofobi; religionsdidaktik; religionsvetenskap; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur islamofobi tar sig uttryck i klassrummet och hur det går att arbeta förebyggande mot islamofobi. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer kommer fyra lärare i Skåne dela med sig av sina erfarenheter av uttryck av islamofobi i skolan men även framföra metoder för att arbeta förebyggande mot islamofobi. LÄS MER