Sökning: "uppdragsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet uppdragsbeskrivning.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. BIBLIOTEK MOT RASISM : Biblioteksanställdas upplevelser och beskrivning av en antirasistisk kampanjs framväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inramningsteori; Antirasism; Sociala rörelser; Bibliotek och samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att studera kampanjen ”Bibliotek mot rasism”som genomfördes i fyra olika biblioteksregioner i Sverige från 2014 till 2016. Med intervjuer som metod och inramningsteori som analytiskt verktyg har kampanjen kartlagts och studiens syfte är att se hur kampanjen utvecklades över tid och hur kampanjen kan ställas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. LÄS MER

 3. 3. “Att få arbeta med det som man faktiskt är utbildad för” Specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vårds upplevelser av evidensbaserad omvårdnad i sitt kliniska arbete.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Marie Wiksten; [2020]
  Nyckelord :evidensbaserad omvårdnad; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I litteraturen har effekterna av evidensbaserad vård undersökts och där framkommer tendenser till förbättringar för såväl patienter, personal och organisation även om det konstaterades att det behövs mer forskning för att utvärdera. Trots detta är det endast en liten del av alla sjuksköterskor som arbetar i enlighet med evidensbaserad omvårdnad och många hinder har uppdagats i litteraturen. LÄS MER

 4. 4. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 5. 5. "Hur ser en skoldag ut för dig?" : En kvalitativ intervjustudie kring fritidslärarens samverkansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Bjuvgård; Anna Landin; [2019]
  Nyckelord :professional role; collaborative assignment; leisure teachers; leadership; yrkesroll; samverkansuppdrag; fritidslärare; ledarskap;

  Sammanfattning : The background of the essay as well as the previous research on our subject revealed leisure time teachers collaboration assignment as unclear. This is in agreement with our previous experiences from our operational training (VFU) and workplaces. LÄS MER