Sökning: "upplevelse samt adaption"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden upplevelse samt adaption.

 1. 1. Upplevelser efter amputation till följd av diabetes : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Gina El Otmany; Roya Vedadi; [2021]
  Nyckelord :Amputation; diabetes mellitus; upplevelse samt adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar ett flertal människor i diabetes mellitus över hela världen och förekomsten förväntas öka. Den kroniska sjukdomen leder till en eventuell komplikation såsom amputation av en kroppsdel som uppstår av försämrad blodcirkulation. LÄS MER

 2. 2. Jo och Amy som feministiska karaktärer : En jämförande karaktärsanalys av Jo och Amy i Greta Gerwigs film Little Women (2019).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Ehn; [2021]
  Nyckelord :Little Women; adaption; karaktär; feminism; Greta Gerwig;

  Sammanfattning : Uppsatsen önskade undersöka karaktärerna Jo och Amy samt deras relation i Greta Gerwigs film Little Women (2019) ur ett feministiskt perspektiv. Detta gjordes genom att jämföra gestaltningen av dem i Gillian Armstrongs filmadaption av Little Women från 1994 och genom att utgå från Jens Eders karaktärsklocka och feministisk filmteori. LÄS MER

 3. 3. Barn är inte små vuxna : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn på en akutmottagning anpassad för vuxna.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Eriksson; Emelie Viljanen; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; intervju; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterskor; upplevelse; vård av barn;

  Sammanfattning : Bakgrund Många akutmottagningar tar emot patienter i alla åldrar trots att de är anpassade för den vuxna patienten. Sjuksköterskor bör besitta kunskap kring alla patienter som är i behov av akutsjukvård, oavsett ålder. Det finns en komplexitet i vården av barn då de har en annan fysiologi och utveckling att beakta gentemot vuxna. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett nytt normalt : Personers upplevelser av att få en cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Berg; Hanna Elmgren; [2021]
  Nyckelord :adaption; cancer; krisreaktion; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 60 000 personer av cancer. En cancerdiagnos skapar oro och rädsla. En traumatisk kris kan uppstå i samband med en svår sjukdom, såsom cancer. När personer drabbas av ohälsa och lidande behöver personerna förstå och anpassa sig till den förändrade situationen, vilket beskrivs i Roys adaptionsmodell. LÄS MER

 5. 5. En studie i hur co-creation, no-creation samt co-destruction kan kopplas till kundnöjdhet : Hur påverkar direkta samt indirekta digitala marknadsföringsaktiviteter?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Frodeson; David Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Co-creation; no-creation; co-destruction; värdeskapande; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Enligt Service-dominant logic perspektivet delges en konsument ett värdeerbjudande som denne sedan agerar på. Beroende på interaktionsutfall påverkas kundnöjdheten. Kopplingen mellan interaktionsutfallen no-creation och co-destruction samt deras påverkan på kundnöjdheten är outforskad. LÄS MER