Sökning: "utredande text språk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden utredande text språk.

 1. 1. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt språk i svenska som andraspråk på gymnasiet. En systemisk-funktionell analys av utredande texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Cecilia Kristoffersson; [2018-10-18]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SFL; grammatisk metafor; transitivitet; skolspråk; lexikal densitet;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av systemisk-funktionell lingvistikundersöka språkliga strukturer i utredande texter skrivna av elever som studerar kursenSvenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Studiens två frågeställningar är: Vilka skillnader ochlikheter avseende processer, grammatiska metaforer och täthet finns mellan texter sombedömts som A, E respektive F i Svenska som andraspråk 3? samt Hur samspelar processer,grammatiska metaforer och täthet i elevernas texter? Studiens teoretiska ram tillika metod ärsystemisk-funktionell lingvistik. LÄS MER

 3. 3. Att förstå elevers missförstånd : Om olika tolkningar av analysbegreppet i en samhällsvetenskaplig lärandesituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Cecilia Renger; [2017]
  Nyckelord :analys; konstruktivism; sociokulturellt perspektiv; kognitiv reduktionism; tolkning; intentioner; begrepp; genre; litteracitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv undersökt elevers olika tolkningar av analysbegreppet genom att undersöka elva elevers skriftliga analys av en konflikt som en del av en examination. Detta har gjorts induktivt i en tematisk analys med förhoppningen att kunna öka förståelsen för elevers uppfattning om analysbegreppet. LÄS MER

 4. 4. Läskompetens i gymnasiet och specialpedagogiska konsekvenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Ideberg; [2014-08-25]
  Nyckelord :läsförståelse; läskompetens; inkludering; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte var att ge en översiktlig bild av läsprocesser, texter och texternas ursprungliga sammanhang som undervisningen utgår från i årskurs 1 på gymnasiet och de specialpedagogiska konsekvenserna som detta får för de elever som är svaga läsare. TeoriDe teoretiska utgångspunkterna är ett sociokulturellt perspektiv, en gemensamhetsorienterad definition av begreppet inkludering och Pisas definition av läsförståelse. LÄS MER