Sökning: "våldtäkt på distans"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden våldtäkt på distans.

 1. 1. Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; våldtäkt; sexualbrottslagstiftning; våldtäkt på distans; våldtäkt på internet; nätövergrepp; virtuell våldtäkt; grooming; sexuellt övergrepp; sexuella övergrepp på internet; makt; psykiskt våld; rättssociologi; brottsbalken; sexualbrott; medgärningsmannaskap; egenhändighet; våldtäktsbegrepp; våld; våldsbegrepp; signalvärde; NJA 2015 s. 501; nätsmart; sexuell frihet; sexuell integritet; sexuell självbestämmanderätt; legalitetsprincipen; sexuell handling; påtaglig sexuell prägel; med hänsyn till kränkningens allvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. LÄS MER

 2. 2. "Det var ju bara på internet" - En utredning om det straffrättsliga skyddet för barn mot grova virtuella sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Larsson; [2016]
  Nyckelord :sexuellt övergrepp mot barn; internet; virtuell; barn; straffrätt; criminal law; våldtäkt mot barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 meddelades en dom från Högsta domstolen som medförde att sexualbrott inte längre ses som egenhändiga brott. Ett sexuellt övergrepp kan således begås på distans, där offret utför den sexuella handlingen på sig själv. Våren 2016 prövades i tingsrätt frågan om även våldtäkt mot barn kunde begås på distans. LÄS MER

 3. 3. Kulturella orsaksförklaringar till mäns våld mot kvinnor : En jämförelse av debatten om hedersvåld och våldtäkt

  L3-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Öhlin; [2011]
  Nyckelord :kultur; hedersrelaterat våld; heder; våldtäkt; sexuellt våld; mäns våld mot kvinnor; patriarkat;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att studera hur det talas om kulturella orsaksförklaringar till mäns våld mot kvinnor i den svenska debatten. För att exemplifiera används hedersvåld från män med bakgrund i Mellanöstern samt våldtäkt från män med bakgrund i Sverige som utgångspunkter. LÄS MER